"we have arrived" translation into Polish

EN

"we have arrived" in Polish

See the example sentences for the use of "we have arrived" in context.

Context sentences for "we have arrived" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have to go down this road in the future, to avoid arriving where we have arrived today.
Musimy w przyszłości podążyć tą drogą, by uniknąć sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy.
EnglishThis agreement we have arrived at is a medium-term option.
Uzyskane przez nas porozumienie jest rozwiązaniem średnioterminowym.
EnglishOverall, we have arrived at a historically good solution here.
Generalnie osiągnęliśmy tutaj historycznie dobre rozwiązanie.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the outcome we have arrived at is extremely ambitious.
(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Rezultat, do którego udało się nam dojść, jest niezwykle ambitny.
EnglishWe have had a long discussion about foodstuffs and I think that we have arrived at a sensible solution.
Odbyliśmy długą debatę na temat artykułów spożywczych i myślę, że doszliśmy do rozsądnego rozwiązania.
EnglishWe worked with our fellow MEPs in the various groups very closely, and we have arrived at an attractive result.
Współpracowaliśmy ściśle z naszymi kolegami posłami do PE z różnych grup, co przyniosło dobre rezultaty.
EnglishIn the meantime, we have arrived at this shift via various political approaches and instruments.
W międzyczasie zdołaliśmy doprowadzić do przeniesienia transportu przy pomocy różnych podejść i instrumentów politycznych.
EnglishWe must communicate this positive signal that we have arrived at together, with the Commission, to the outside world.
Musimy przekazać pozytywny sygnał światu zewnętrznemu, że wspólnie z Komisją osiągnęliśmy taki kompromis.
EnglishAnd we have arrived at the conclusion that these jets may be erupting from pockets of liquid water under the surface of Enceladus.
Woda, związki organiczne i ciepło są, być może, na Enceladusie.
EnglishThanks to their contribution and effective cooperation with the Council, we have arrived at a distinctly improved motion for a resolution.
Dzięki jej wkładowi i efektywnej współpracy z Radą, udało nam się opracować znacznie poprawiony projekt rezolucji.
EnglishWe support the European Commission's proposal, as it means that this consensual programme that we have arrived at can be implemented.
Popieramy wniosek Komisji Europejskiej, ponieważ oznacza, że ten kompromisowy program przez nas stworzony może być wdrożony.
EnglishWe have arrived somewhere.
Pomyślałem sobie: "Osiągnęliśmy coś.
EnglishMr President, I think we have reached the end, and we should all be very pleased that we have arrived at this moment after such a long journey.
Panie przewodniczący! Myślę, że dotarliśmy do końca i wszyscy powinniśmy być bardzo zadowoleni, że nam się to udało po tak długiej podróży.
EnglishHowever, at the same time, by trying too hard to compromise, we have arrived at a text that is unclear in places and too open to interpretation.
Równocześnie jednak, starając się z całych sił o kompromis, otrzymaliśmy tekst, który miejscami jest niejasny i może być zbyt szeroko interpretowany.
EnglishThe two texts that we have arrived at manage to strike a balance between health and environmental protection and the availability of products for farmers.
W dwóch uzgodnionych przez nas tekstach udało się osiągnąć równowagę pomiędzy ochroną zdrowia i środowiska naturalnego a dostępnością produktów dla rolników.
EnglishDuring or dialogue with their representatives who were present at all stages, we have arrived at a very satisfactory compromise with the Council, thanks to the Commission's contribution.
Podczas dialogu z ich przedstawicielami, którzy byli obecni na każdym etapie, doszliśmy do niezwykle satysfakcjonującego kompromisu z Radą, dzięki wkładowi Komisji.
EnglishThe PPE-DE Group tabled 120 amendments to the initial report and, following a process of negotiation, we have arrived at a final version which I believe is balanced and comprehensive.
Grupa PPE-DE przedstawiła 120 poprawek do początkowego sprawozdania i po negocjacjach ustaliliśmy ostateczną wersję, która, jak uważam, jest zrównoważona i wyczerpująca.

Other dictionary words

English
  • we have arrived

Translations into more languages in the bab.la Finnish-English dictionary.