"we have become" translation into Polish

EN

"we have become" in Polish

See the example sentences for the use of "we have become" in context.

Similar translations for "we have become" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to become verb

Context sentences for "we have become" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has also reminded us of how addicted we have become to air transportation.
To przypomniało nam również, jak bardzo staliśmy się uzależnieni od transportu lotniczego.
EnglishWe know that, for the sake of grand ideas, we have become the biggest criminals in mankind.
Pamiętamy, że dla wielkich idei staliśmy się największymi zbrodniarzami w historii ludzkości.
EnglishWe have become used to valuing everything in terms of money.
Jesteśmy przyzwyczajeni do wyceniania wszystkiego w kategoriach finansowych.
EnglishHow dependent we have become was recently demonstrated in Estonia.
Jak bardzo staliśmy się zależni pokazał niedawny przypadek Estonii.
EnglishSecuring sensitive infrastructures against electronic attacks is something we have become aware of.
Musimy zdać sobie sprawę z wagi zabezpieczenia wrażliwych infrastruktur przed atakami elektronicznymi.
EnglishBut, you know, we have become obsessed with this linear narrative.
Ale mamy obsesję na punkcie liniowości.
EnglishWe have become very reliant on Internet, on basic things like electricity, obviously, on computers working.
Jesteśmy zależni od Internetu, od rzeczy jak elektryczność czy komputery. ~~~ jak elektryczność czy komputery.
EnglishWe have become very removed from what our bread really is, which, again, evolutionarily speaking, is very strange.
Jesteśmy pozbawieni takiej wiedzy, Jesteśmy pozbawieni takiej wiedzy, co z perspektywy ewolucji jest bardzo dziwne.
EnglishIn Europe, we have become used to the fact that very often, things move when they have economic importance.
Przyzwyczailiśmy się tu w Europie, że bardzo często zajmujemy się sprawami szybciej, jeśli mają one znaczenie ekonomiczne.
EnglishWe have become so obsessed with global warming that we have overlooked the real elephant in the room - the global food crisis.
Mamy taką obsesję na punkcie globalnego ocieplenia, że przeoczyliśmy prawdziwy problem - światowy kryzys żywnościowy.
EnglishMoscow has never made it more obvious how vulnerable we have become and how easy it is to bribe us.
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Moskwa nigdy pokazała w bardziej oczywisty sposób, jak bardzo staliśmy się bezbronni i jak łatwo jest nas przekupić.
EnglishFor if we have become united with [him] in the likeness of his death, we shall be also [in the likeness] of his resurrection;
Bo jeźliżeśmy z nim wszczepieni w podobieństwo śmierci jego, tedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z nim będziemy.
EnglishIt is as though we have become inured to congestion and accidents - but we cannot be content to inure ourselves to climate change once it has begun.
Jak gdybyśmy się uodpornili na zatory drogowe i wypadki - ale nie możemy z zadowoleniem uodparniać się na zmiany klimatu.
EnglishNow, because of a poor European Union policy, we have become a net sugar importer; that is the result of incompetent decision-making in Brussels.
Teraz, z powodu złej polityki Unii Europejskiej, staliśmy się importerem cukru netto; taki jest skutek niekompetentnych decyzji Brukseli.
EnglishInstead of being citizens in a society which is based on the principle of reciprocal obligation, we have become consumers in a large internal market.
Zamiast być obywatelami w społeczeństwie, które opiera się na zasadzie wzajemnych zobowiązań, staliśmy się konsumentami na dużym rynku wewnętrznym.
EnglishThis is not taken into consideration by the reform, which moreover is taking place now, when not only do we not produce a surplus but we have become a net importer.
Tego nie uwzględnia ta reforma, ale dzieje się to w tej chwili, kiedy nie tylko mieścimy się w normie, ale również staliśmy się importerem netto.
EnglishMay I wish you luck and happiness in your future endeavours which, I am sure, will continue in the same style to which we have become accustomed here.
Chciałbym życzyć panu wszystkiego najlepszego w przyszłych zajęciach, które z pewnością będzie pan wykonywał w takim samym stylu, do jakiego pan nas przyzwyczaił.
EnglishThat the political elites in Europe, in our name, have abandoned this path does not mean, however, that we have become better people or that our society is more humane.
To, że elity polityczne w Europie w naszym imieniu porzuciły tę drogę, nie oznacza jednak, że staliśmy się lepszymi ludźmi ani że nasze społeczeństwo jest bardziej humanitarne.
English(PL) Ladies and gentlemen, the budget review was the cause of great anxiety, but the way in which it was presented by the Commissioner was so clever that we have become more calm and content.
(PL) Szanowni państwo! Przegląd budżetu budził ogromne obawy, ale sposób przedstawienia przez komisarza był tak inteligentny, że staliśmy się bardziej spokojni i zadowoleni.

Other dictionary words

English
  • we have become

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.