"we have been discussing" translation into Polish

EN

"we have been discussing" in Polish

See the example sentences for the use of "we have been discussing" in context.

Similar translations for "we have been discussing" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to be verb
to discuss verb

Context sentences for "we have been discussing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe same also applies to Sweden, of course, which we have been discussing here today.
To samo dotyczy oczywiście Szwecji, o której rozmawialiśmy dzisiaj w tym miejscu.
EnglishWe have been discussing this issue for years and with no real progress.
Mówimy o tym już od lat, jednak postępów w naszych działaniach nadal nie widać.
EnglishFor many years, we have been discussing financial support for these enterprises.
Przez wiele lat prowadzimy dyskusje na temat wsparcia finansowego dla tych przedsiębiorstw.
EnglishWe have been discussing whether we are against or for the position, but it is good to know.
Spieraliśmy się, czy jesteśmy przeciw temu stanowisku, czy za, ale dobrze jest wiedzieć.
EnglishOne word about the controversial tobacco subsidies, which we have been discussing for years.
Jedno słowo na temat kontrowersyjnych dotacji do tytoniu, którą to sprawę omawiamy od lat.
EnglishWe have been discussing this package for many months and now there is 98% agreement with the Council.
Omawiamy ten pakiet od wielu miesięcy i osiągnęliśmy 98 % porozumienia z Radą.
EnglishI must not omit to add a few words on the events in Georgia, which we have been discussing together.
Muszę jeszcze powiedzieć parę słów na temat Gruzji, który omawialiśmy razem.
EnglishWe have been discussing process and instruments for a very long time.
Od dawna zajmujemy się omawianiem procesu i instrumentów.
EnglishIt is true that we have been discussing it for some time.
To prawda, że dyskusje na jego temat trwają już od pewnego czasu.
EnglishClearly, these are four very important reports that we have been discussing on better law-making.
Omawiane tutaj cztery sprawozdania są bez wątpienia bardzo ważne w kwestii lepszego stanowienia prawa.
EnglishWe have been discussing it for a long time now.
To najważniejszy nasz obowiązek i priorytet, i mówimy o tym od dawna.
EnglishWe have been discussing one problem for far too long, however ever less time remains for it to be resolved.
Zbyt długo dyskutowaliśmy o jednym problemie, jednakże mniej czasu pozostaje na jego rozwiązanie.
EnglishIt is also most embarrassing that the Commission is not putting forward proposals which we have been discussing for years.
Żenujące jest również to, że Komisja nie wysuwa propozycji, o których mówimy od lat.
English. - The lobbying report which we have been discussing is an important step toward transparency.
na piśmie. - Omawiane przez nas sprawozdanie dotyczące lobbingu to ważny krok w kierunku przejrzystości.
EnglishDid the problems in relation to fisheries that we have been discussing here also play a role in that 'no' campaign?
Czy problemy dotyczące rybołówstwa, które tu dyskutujemy także odgrywały jakąś rolę w kampanii "nie”?
English(PT) Mr President, in this debate, we have been discussing the poorest and weakest countries in the world.
(PT) Panie Przewodniczący! W przedmiotowej debacie dyskutowaliśmy na temat najbiedniejszych i najsłabszych krajów świata.
EnglishTherefore, the hope expressed in this sense by the motion for a resolution that we have been discussing deserves our support.
Dlatego nadzieja wyrażona w tym sensie w projekcie rezolucji, który omawiamy, zasługuje na nasze poparcie.
EnglishWe have been discussing Ireland today.
EnglishDuring these few days we have been discussing various issues that are to improve road safety and the quality of transport.
Rozmawialiśmy w ciągu tych kilku dni o różnych elementach, które mają poprawić bezpieczeństwo ludzi na drogach, mają poprawić jakość transportu.
EnglishThis is a completely different situation from the issues we have been discussing, like the matters debated today with regard to Somalia or Burma.
To jest zupełnie inny przypadek niż dyskutowane przez nas kwestie, jak choćby dzisiaj dyskutowana sprawa Somalii czy Birmy.

Other dictionary words

English
  • we have been discussing

Moreover, bab.la provides the English-Hungarian dictionary for more translations.