"we have been given" translation into Polish

EN

"we have been given" in Polish

See the example sentences for the use of "we have been given" in context.

Context sentences for "we have been given" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am therefore grateful for the more detailed information that we have been given today.
Dlatego też jestem wdzięczny za bardziej szczegółowe informacje, jakie otrzymaliśmy dziś.
EnglishThat is the responsibility we have been given by our voters.
Jest to obowiązek, który nałożyli na nas nasi wyborcy. Przyjaciele!
EnglishWe have been given, for example, documents from the year before.
Myśmy otrzymali np. teraz dokumenty z roku wcześniejszego.
EnglishThe statistics we have been given make that very evident.
Statystyki, które nam przekazano, dowodzą tego jednoznacznie.
EnglishThe data we have been given are out of date.
Dane, które otrzymaliśmy, są nieaktualne.
EnglishYesterday, Mallika Sarabhai showed us that music can create a world more accepting of difference than the one we have been given.
Wczoraj Mallika Sarabhai pokazała nam, że muzyka może stworzyć świat bardziej akceptujący różnice niż ten świat, który został nam podarowany.
EnglishWe have been given an account of a dialogue from Washington, in which one of the White House's Middle East consultants was asked about the EU's role.
Otrzymaliśmy z Waszyngtonu relację z dialogu, w którym jeden z konsultantów Białego Domu do spraw Bliskiego Wschodu był zapytany o rolę UE.
EnglishThis has nothing to do with the fictitious reason we have been given, and I would urge colleagues to vote against this delay and vote in favour of Amendment No 4.
Nie ma to nic wspólnego z podanym nam wydumanym powodem, zatem wzywam kolegów do odrzucenia tego wniosku o odroczenie i głosowania za przyjęciem poprawki nr 4.
EnglishThe legacy we have been given has more to do with why we want to live alongside one another than with the treaties, which are merely necessary institutional agreements.
Spuścizna, którą otrzymaliśmy, ma więcej wspólnego z tym, dlaczego chcemy żyć obok siebie niż z traktatami, które są jedynie niezbędnymi umowami instytucjonalnymi.
EnglishWe are living in a time when we have been given a reminder of what can happen; we are discussing a community of 500 million people who for the most part consume foods from abroad.
Obecnie nastał czas, który stanowi przypomnienie tego, co może się wydarzyć; mówimy o wspólnocie 500 mln ludzi, którzy spożywają głównie produkty z zagranicy.
EnglishIn view of the answers that we have been given, I believe that this should also be seen more as an opportunity than a risk for the functioning of the European institutions.
W kontekście udzielonych nam odpowiedzi uważam, że sytuacja ta powinna być postrzegana jako szansa dla europejskich instytucji, a nie zagrożenie dla ich funkcjonowania.

Other dictionary words

English
  • we have been given

Have a look at the Danish-English dictionary by bab.la.