"we have been talking" translation into Polish

EN

"we have been talking" in Polish

See the example sentences for the use of "we have been talking" in context.

Similar translations for "we have been talking" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to be verb
talking noun
talking adjective
to talk verb
talk noun

Context sentences for "we have been talking" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Almadén we have been talking about the European Union as a context of solidarity.
W Almadén rozmawialiśmy o Unii Europejskiej w kontekście solidarności.
EnglishWe have been talking about people in the Kaliningrad region and thinking about facilitation.
Już rozmawialiśmy o mieszkańcach Obwodu Kaliningradzkiego i myśleliśmy o ułatwieniach.
EnglishIt is important, as we have been talking about the problems of reducing VAT for three years.
To ważne, gdyż już od trzech lat rozmawiamy o problemach dotyczących zmniejszenia VAT.
EnglishWe have been talking about falling prices, lowest possible prices and all-time lows for years.
Od lat mówimy o spadku cen, najniższych możliwych cenach i ogólnych niżach.
EnglishFor at least six years, we have been talking about a common European civil protection force.
Od co najmniej sześciu lat rozmawiamy o wspólnych europejskich służbach ochrony ludności.
EnglishWe have been talking about pay inequality for 50 years, and nothing significant has changed.
O nierównych wynagrodzeniach mówimy od pięćdziesięciu lat i nic istotnego się nie zmieniło.
EnglishWe have been talking for a long time about the strategic importance of the shipbuilding industry in Europe.
Długo mówiliśmy o strategicznym znaczeniu przemysłu stoczniowego w Europie.
EnglishWe have been talking for a long time, and now here we are again.
Rozmawiamy już od dawna i, proszę bardzo, znowu się tu widzimy.
EnglishUp till now, we have been talking mainly about the economic crisis.
Dotychczas mówiliśmy głównie o kryzysie ekonomicznym.
EnglishFor 20 years, we have been talking about an internal market for transport and a single European sky.
Od 20 lat mówimy o wewnętrznym rynku transportowym i jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
EnglishIt is also perhaps time that we solved another problem that we have been talking about for decades.
Zapewne jest już również czas na to, abyśmy rozwiązali inny problem, o którym mówimy od dziesięcioleci.
EnglishWe have been talking about whether perhaps particular consideration should be given to young people here.
Rozmawialiśmy o tym, czy nie należałoby w tym kontekście poświęcić szczególnej uwagi ludziom młodym.
EnglishWe have been talking about this for two years, ever since Bali.
Mówimy o tym już od dwóch lat, od wydarzeń na Bali.
EnglishOf course, we have been talking about this for a long time.
Oczywiście rozprawiamy już o tym od dłuższego czasu.
EnglishWe have been talking a great deal about renewable energy.
Wiele mówiliśmy o energii ze źródeł odnawialnych.
EnglishWe have been talking about assistance for the banking sector.
Mówimy o pomocy dla sektora bankowego.
EnglishI am referring to both the ageing population and the population decline which we have been talking about for so long.
Chodzi mi zarówno o starzenie się społeczeństwa, jak i o spadek liczby ludności, o którym od dawna mówimy.
EnglishWe have been talking about it for a long time - too long.
Długo o tym rozmawialiśmy - zbyt długo.
EnglishWe have been talking about producers the whole time, but there is also the major issue of banana distribution within the EU.
Mówiliśmy cały czas o producentach, ale istnieje też ważna kwestia dystrybucji bananów w obrębie UE.
EnglishWe have been talking about globalisation for years, but I think we are only now beginning to understand what it is about.
Przez wiele lat dyskutowaliśmy o globalizacji, ale uważam, że dopiero teraz zaczynamy pojmować, co ona oznacza.

Other dictionary words

English
  • we have been talking

Even more translations in the Portuguese-English dictionary by bab.la.