"we have developed" translation into Polish

EN

"we have developed" in Polish

See the example sentences for the use of "we have developed" in context.

Context sentences for "we have developed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think that the approach that we have developed on this is also a completely logical one.
Moim zdaniem podejście, które wypracowaliśmy jest również całkiem logiczne.
EnglishWe have developed a good scoreboard, albeit through long discussions.
Wymagało to długich dyskusji, ale opracowaliśmy dobrą tabelę wskaźników.
EnglishWe need to ensure that the younger generation can benefit from the social model we have developed.
Musimy zadbać, by młodsze pokolenie mogło czerpać korzyści z modelu socjalnego, który stworzyliśmy.
EnglishI think that together, we have developed a very balanced text.
Uważam, że wspólnie opracowaliśmy bardzo wyważony tekst.
EnglishAnd the technology we have developed -- it's called SIM OFDM.
I technologia, którą stworzyliśmy -- nazywa się SIM OFDM.
EnglishI would like to praise the very constructive work which we have developed in our joint working group.
Pragnę wyrazić uznanie w związku z bardzo konstruktywną pracą, którą wykonaliśmy w naszej wspólnej grupie roboczej.
EnglishIt's a touch device that we have developed based on these algorithms, using standard graphics GPUs.
Jest to urządzenie dotykowe stworzone przez nas na bazie algorytmów, przy użyciu standardowych procesorów kart graficznych.
EnglishWhat we have done is we have developed a technology with which we can furthermore replace the remote control of our light bulb.
To, co zrobiliśmy to rozwinięcie technologii, dzięki której można dalej zamienić pilota na naszą żarówkę.
EnglishWe have developed an affirmative action programme in all spheres, from higher education to law enforcement bodies.
Opracowaliśmy program działań afirmatywnych we wszystkich sferach, od szkolnictwa wyższego po organy egzekwowania prawa.
EnglishIn fact, that is why we have developed the idea of comodality, the effective combination of different modes of transport.
Tak naprawdę to właśnie dlatego rozwinęliśmy ideę komodalności, skutecznego połączenia różnych sposobów transportu.
EnglishIn this regard I would also briefly like to mention that we have developed the original proposals very closely with the industry concerned.
W tym względzie, pragnę też krótko wspomnieć, że pierwotne propozycje opracowaliśmy w ścisłej współpracy z branżą.
EnglishThe Joint EU-Africa Strategy that we have developed in recent months with our African partners should provide this framework.
Wspólna strategia UE-Afryka, którą opracowaliśmy w ostatnich miesiącach z naszymi afrykańskimi partnerami powinna zapewnić nam te ramy.
EnglishThe Commission has presented a relevant proposal which we have developed further in Parliament in a consensus between all the political families.
Komisja Europejska przedstawiła stosowny wniosek, nad którym pracowaliśmy w Parlamencie w drodze konsensusu pomiędzy wszystkimi grupami politycznymi.
EnglishIn conclusion I would like to thank the rapporteur, Mr Peterle, and all Members for their support for the health strategy that we have developed.
Na zakończenie chciałbym podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Peterlemu i wszystkim posłom za ich wsparcie dla strategii zdrowotnej, którą stworzyliśmy.
EnglishIt is much more complicated on the worldwide web, and that is why we have developed a whole series of instruments in order to fight such crime.
Jest to znacznie bardziej skomplikowane w ogólnoświatowej sieci, i dlatego też wypracowaliśmycały szereg instrumentów służących zwalczaniu tej przestępczości.
EnglishWithin the high level group, we have developed a work programme that will enable us to monitor existing indicators and create indicators that still need to be implemented.
W ramach grupy wysokiego szczebla opracowaliśmy program roboczy, który umożliwi monitorowanie istniejących wskaźników oraz opracowanie wskaźników, które należy jeszcze wdrożyć.
Other dictionary words
English
  • we have developed

More translations in the English-Finnish dictionary.