"we have discovered" translation into Polish

EN

"we have discovered" in Polish

See the example sentences for the use of "we have discovered" in context.

Similar translations for "we have discovered" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
discovered adjective
Polish
to discover verb

Context sentences for "we have discovered" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLibertas told us one thing, and now we have discovered it is very different.
Natomiast Libertas mówiła jedno, a teraz odkrywamy, że jest zupełnie inaczej.
EnglishWe have discovered fake medicines at different stages of the supply chain.
Wykryliśmy podróbki leków na różnych etapach łańcucha dostaw.
EnglishSo we have discovered that dinosaur DNA, and all DNA, just breaks down too fast.
Wywnioskowaliśmy, że DNA ulega rozkładowi zbyt szybko.
EnglishOnly today we have discovered, I believe, that three people who work for Médecins Sans Frontières are missing.
Chyba właśnie dziś dowiedzieliśmy się, że zaginęły trzy osoby pracujące dla "Lekarzy bez granic”.
EnglishWe have discovered that we have fundamental problems, such as the lack of a common fiscal and economic policy.
Okazało się, że mamy fundamentalne problemy, na przykład brakuje nam wspólnej polityki budżetowej i gospodarczej.
EnglishThat's what we have discovered.
A taki prąd w mózgu może zlikwidować ból głowy.
EnglishLet us stop producing tendentious interpretations of the past; let us stop investigating this matter about which we have discovered nothing.
Przestańmy czynić tendencyjne interpretacje faktów z przeszłości i badać sprawę, w związku z którą nie odkryliśmy nic nowego.
EnglishWK: I think we have discovered a very important issue in the Arab world -- that people care, people care about this great transformation.
WK: Myślę, że odkryliśmy bardzo poważną sprawę w świecie arabskim - mianowicie że ludzie nie są obojętni, ludzie wykazują troskę o tę wielką transformację.
EnglishWe have discovered cases of children not yet registered at border crossings, and that is why I attach great importance to identification.
Odkryliśmy przypadki, w których fakt przekraczania granicy przez dzieci nie był zapisywany, dlatego przykładam wielką wagę do identyfikowania osób przechodzących przez granicę.
EnglishIn this report we have now also placed a strong emphasis on professional independence as we have discovered that there have been difficulties in this regard in the past.
W sprawozdaniu tym położyliśmy również silny nacisk na niezależność zawodową, ponieważ odkryliśmy, że w przeszłości występowały trudności w tym zakresie.
EnglishNot only during the disastrous volcanic explosion, but also in winter, we have discovered that we have too few reserves and that focusing on profitability alone is not enough.
Nie tylko w trakcie katastrofalnego wybuchu wulkanu, ale również w zimie odkryliśmy, że mamy zbyt małe rezerwy i że koncentrowanie się wyłącznie na zyskach nie wystarczy.

Other dictionary words

English
  • we have discovered

Search for more words in the English-Portuguese dictionary.