"we have examined" translation into Polish

EN

"we have examined" in Polish

See the example sentences for the use of "we have examined" in context.

Context sentences for "we have examined" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this time we have examined numerous viewpoints and incorporated them into the text.
W tym okresie przeanalizowaliśmy liczne punkty widzenia i uwzględniliśmy je w tekście.
EnglishWe have examined this crucial question in close collaboration with experts from the WHO.
Zbadaliśmy tę kluczową kwestię w ścisłej współpracy z ekspertami z WHO.
EnglishWe have examined specific cases in the Committee on Petitions.
Przeanalizowaliśmy konkretne przypadki w Komisji Petycji.
EnglishWe have examined in detail the Commission's annual accounts as well as the observations made by the European Court of Auditors in its annual report.
Szczegółowo zbadaliśmy sprawozdanie roczne Komisji, jak też spostrzeżenia poczynione przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w jego sprawozdaniu rocznym.
EnglishWithin the EU-Ukraine Parliamentary Cooperation Committee that I chair, we have examined a special report with non-governmental organisations in which we researched this issue.
W ramach komisji ds. współpracy z Ukrainą, którą kieruję, przygotowaliśmy specjalny raport z organizacjami pozarządowymi, w którym zbadaliśmy ten problem.

Other dictionary words

English
  • we have examined

Moreover, bab.la provides the English-Turkish dictionary for more translations.