"we have heard" translation into Polish

EN

"we have heard" in Polish

See the example sentences for the use of "we have heard" in context.

Similar translations for "we have heard" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to hear verb

Context sentences for "we have heard" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
Dzisiaj - jak usłyszeliśmy - nadal istnieją problemy w Serbii i Czarnogórze.
EnglishToday we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
Usłyszeliśmy dziś, co proponuje pan Brown, i co powinno znaleźć się w porządku obrad.
EnglishMadam President, fake medicines, as we have heard, are an increasing problem.
Pani Przewodnicząca! Jak słyszeliśmy, fałszywe leki stanowią coraz większy problem.
EnglishWe have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Usłyszeliśmy deklaracje solidarności i współczucia, a także oferty pomocy.
EnglishWe do not have the Treaty of Lisbon and now we have heard the Council's decision.
Póki co, nie mamy traktatu lizbońskiego, a teraz usłyszeliśmy decyzję Rady.
EnglishWhy was it decided to offer this opportunity of a plebiscite, as we have heard?
Dlaczego postanowiono zapewnić tę możliwość plebiscytu, jak usłyszeliśmy?
EnglishWe have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
Usłyszeliśmy, że wyślemy ambasadora, który będzie reprezentował nas na całym świecie.
English. - Mr President, we have heard some very important statements.
komisarz. - Panie przewodniczący! Usłyszeliśmy pewne bardzo ważne stwierdzenia.
EnglishIt is depressing that we have heard, here today in the House, intolerance promoted.
Przygnębiające jest to, że słyszeliśmy tu dzisiaj w tej Izbie promocję nietolerancji.
EnglishFor thus saith Jehovah: We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace.
Tak zaiste mówi Pan: Słyszeliśmy głos strachu i lękania, i że niemasz pokoju.
EnglishWe have heard the figures - that eight Members are putting 25% of the questions.
Przytoczono nam liczby, mówiące że 25% pytań jest kierowanych zaledwie przez ośmiu posłów.
EnglishWe have heard some comments and very many good examples have been given.
Mieliśmy okazję wysłuchać pewnych uwag, przytoczono liczne dobre przykłady.
EnglishIn this debate, we have heard renewed pleas for another big rush ahead.
Podczas tej debaty słyszeliśmy ponawiane apele o kolejną ucieczkę do przodu.
EnglishRegarding this issue, we have heard a variety of opinions based on a variety of arguments.
W tej sprawie słyszeliśmy różne opinie wyrażane na podstawie rozmaitych argumentów.
EnglishWe have heard the appeal that the Interim Transitional National Council made on 5 March.
Słyszeliśmy apel wydany 5 marca przez Tymczasową Przejściową Radę Narodową.
EnglishWe have heard that soil is our most important non-renewable resource.
Usłyszeliśmy już, że gleba jest naszym najważniejszym nieodnawialnym zasobem.
EnglishWe have heard that everywhere in the world services play a very important part in GNP.
Słyszeliśmy, że w całym świecie usługi mają bardzo istotny udział w PKB.
EnglishWe have heard understandable concerns from industry at a time of intense pressure.
Dobiegały nas uzasadnione żale ze strony przemysłu, który znalazł się pod intensywną presją.
EnglishWords will not be enough and nor will declarations of intent, we have heard too much of those.
Nie wystarczą słowa ani deklaracje intencji, bo tych usłyszeliśmy już zbyt wiele.
EnglishGroup support, unfortunately, is out, but we have heard all about that.
Wypadło z niego niestety wsparcie grupowe, ale wszystko o nim słyszeliśmy.

Other dictionary words

English
  • we have heard

Even more translations in the Arabic-English dictionary by bab.la.