"we have held" translation into Polish

EN

"we have held" in Polish

See the example sentences for the use of "we have held" in context.

Context sentences for "we have held" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday is the 14th of January, which means we have held the presidency for two weeks.
Dzisiaj jest 14 stycznia, co oznacza, że sprawujemy prezydencję od dwóch tygodni.
EnglishJointly with the Commission and the American side we have held so-called exploratory talks.
Wspólnie z Komisją i stroną amerykańską odbyliśmy tak zwane rozmowy wstępne.
EnglishWe have held tough negotiations and we have achieved many substantial improvements.
Twardo negocjowaliśmy i wywalczyliśmy wiele znaczących udoskonaleń.
EnglishWe have held talks with the groups and have found that there is considerable backing for this proposal.
Przeprowadziliśmy rozmowy z grupami i dowiedzieliśmy się, że istnieje znaczne poparcie dla tego wniosku.
EnglishWe have held many bilateral and trilateral meetings.
Odbyliśmy wiele spotkań dwu- i trójstronnych.
EnglishWe have held many summits in the past.
W przeszłości uczestniczyliśmy w wielu szczytach.
EnglishInstead, we have held out the promise of eventual accession with our fingers crossed behind our backs.
Zamiast tego podtrzymujemy nadzieję związaną z dotrzymaniem obietnicy o ostatecznym przystąpieniu, a za plecami trzymamy kciuki, by to nie nastąpiło.
EnglishI am therefore delighted that we have held this debate on the basis of the experience of both sexes and I think that this should always be the case.
Cieszę się zatem, że odbyliśmy tę debatę na podstawie doświadczeń obu płci. Uważam, że tak powinno być zawsze.
EnglishAlthough we have held many debates on this issue, the measures taken in Europe have, unfortunately, been ineffectual, despite the threat posed to our continent and our economy.
Niestety, mimo wielu debat na ten temat działania podejmowane w Europie są nieudolne.
EnglishThe alternative resolutions tabled substantially modified the Report, and did not meet the consistent position we have held for 5 years now.
Przedstawione alternatywne rezolucje istotnie zmieniają sprawozdanie i nie pokrywają się ze spójnym stanowiskiem, przy którym obstawaliśmy przez pięć lat.
EnglishIn today's debate in the European Parliament, we have held a further discussion about the Eastern Dimension of the European Union's Neighbourhood Policy.
Panie Przewodniczący! W dzisiejszej debacie na forum Parlamentu Europejskiego po raz kolejny poruszamy wymiar polityki wschodniej Unii Europejskiej.
EnglishIn recent weeks, we have held intensive discussions on this subject in the Committee on Agriculture and Rural Development and we have considered it in detail.
W ostatnich tygodniach prowadziliśmy intensywne dyskusje na ten temat w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i rozpatrzyliśmy tę sprawę szczegółowo.
EnglishOur conclusions also reflect the EU's position on the Middle East, based on international law, that we have held for a long time and that we have expressed on many occasions.
Nasze konkluzje odzwierciedlają również stanowisko UE w sprawie Bliskiego Wschodu, oparte na prawie międzynarodowym, które przyjęliśmy dawno temu oraz wyrażaliśmy przy wielu okazjach.
EnglishThe debate we have held has also shown the large differences in opinion when it comes to assessing possible threats, including levels of radiation caused by accidents or those from natural sources.
Przeprowadzona dyskusja wskazała również na duże różnice w ocenie możliwych zagrożeń, w tym skali promieniowania tego powstałego w wyniku awarii czy też ze źródeł naturalnych.

Other dictionary words

English
  • we have held

Search for more words in the Danish-English dictionary.