"we have identified" translation into Polish

EN

"we have identified" in Polish

See the example sentences for the use of "we have identified" in context.

Similar translations for "we have identified" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to identify verb

Context sentences for "we have identified" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLooking at the possible solutions, we have identified two key options.
Przyglądając się ewentualnym rozwiązaniom zidentyfikowaliśmy dwie kluczowe opcje.
EnglishIn Finland we have identified a clear link between the price of alcohol and its consumption.
W Finlandii odkryliśmy wyraźny związek pomiędzy ceną alkoholu a jego konsumpcją.
EnglishAs Mr Fernandes has pointed out, we have identified savings of EUR 49 million.
Jak zauważył pan poseł Fernandes, zidentyfikowaliśmy oszczędności na kwotę 49 milionów euro.
EnglishWe have identified the areas where we need this: at national level.
Ustaliliśmy obszary, które są dla nas w tej sprawie istotne: na szczeblu krajowym.
EnglishWe have identified the right challenges and a set of viable solutions.
Prawidłowo zidentyfikowaliśmy wyzwania oraz zestaw możliwych do wprowadzenia w życie rozwiązań.
EnglishWe have identified these differences specifically in the approach to children with learning difficulties.
Wskazaliśmy te różnice konkretnie w podejściu do dzieci mających trudności w nauce.
EnglishI endorse the ideas that we have identified as the guiding principles of the enlargement process in recent years.
Popieram te idee, które uznaliśmy za zasady przewodnie procesu rozszerzenia w ostatnich latach.
EnglishWe have identified our goals to achieve this.
Aby zrealizować to zamierzenie, określiliśmy nasze cele.
EnglishWe have identified a second problem - and it has already been mentioned today - namely, the issue of deforestation.
Jak już dzisiaj wspomniano, zidentyfikowaliśmy drugi problem, którym jest problem wylesiania. Panie pośle Leinen!
EnglishHuman beings have progressed because we have identified challenges, determined the responses and taken action.
Ludzie osiągnęli postęp, ponieważ my zidentyfikowaliśmy problemy, wskazaliśmy sposoby reagowania i podjęliśmy działania.
EnglishWe have identified certain points that require immediate attention in a bid to avoid similar disasters in future.
Zidentyfikowaliśmy pewnie kwestie, które wymagają natychmiastowej reakcji w celu zapobieżenia podobnym tragediom w przyszłości.
EnglishLast but not least we have identified the fight for universal human rights as one of the main challenges we face in international fora.
Określiliśmy wreszcie walkę o powszechne prawa człowieka jako jedno z głównych wyzwań stojących przed nami na forach międzynarodowych.
EnglishWe have identified over 400 species of bees in Pennsylvania. ~~~ Thirty-two species have not been identified or found in the state since 1950.
W samej Pensylwanii, gdzie pszczoły były monitorowane od 150 lat, zidentyfikowaliśmy ponad 400 gatunków. 32 gatunki nie zostały odkryte od 1950 roku.
EnglishTo assist Italy in these circumstances, we have identified a comprehensive series of concrete measures as well as quick financial assistance.
Aby pomóc Włochom w obliczu obecnej sytuacji, określiliśmy serię kompleksowych i konkretnych środków, a także zdecydowaliśmy o szybkiej pomocy finansowej.
EnglishThe 40 strategic initiatives which the Commission commits to present in 2011 reflect the main political priorities that we have identified together.
Zbiór 40 strategicznych inicjatyw, jakie Komisja zobowiązała się przedstawić w 2011 roku, odzwierciedla główne, wspólnie określone priorytety polityczne.
EnglishBasically we have identified the costs of red tape for European enterprises as costs arising from reporting, documentation and information obligations.
Określiliśmy zasadniczo koszty biurokracji dla europejskich przedsiębiorstw jako koszty wynikające ze zobowiązań związanych ze sprawozdawczością, dokumentacją i informacją.
EnglishIt goes without saying that we have seen abuse and bad examples, poorly worded texts which we have identified and hastened to rectify, ever since this exemption started.
Od chwili wprowadzenia tego systemu byliśmy oczywiście świadkami nadużyć, negatywnych przykładów i kiepsko napisanych tekstów, które musieliśmy korygować.

Other dictionary words

English
  • we have identified

Search for more words in the Japanese-English dictionary.