"we have included" translation into Polish

EN

"we have included" in Polish

See the example sentences for the use of "we have included" in context.

Similar translations for "we have included" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
included adjective
to include verb

Context sentences for "we have included" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe words we have included in the motion for a resolution are more appropriate to the real situation.
Słowa, które zapisaliśmy w projekcie uchwały, bardziej odpowiadają rzeczywistości.
EnglishThis is all about maternity leave and we have included fathers.
Chodzi tu przecież o urlop macierzyński, a my uwzględniliśmy tu ojców.
EnglishWe have included temporary work agencies in the scope of the directive.
Zakresem dyrektywy objęliśmy agencje pracy tymczasowej.
EnglishI am pleased that we have included a passage on his immediate release in the resolution on the Horn of Africa.
Cieszy mnie to, że włączyliśmy do rezolucji w sprawie Rogu Afryki passus dotyczący jego natychmiastowego uwolnienia.
EnglishWe have included this date in our report.
Ta data znajduje się w naszym sprawozdaniu.
EnglishWe have included electronic products in the scope of the directive, something not envisaged in the Commission's original proposal.
Uwzględniliśmy w dyrektywie produkty elektroniczne, które w pierwotnym wniosku Komisji nie były przewidziane.
EnglishWe have included important proposals.
EnglishWe have taken an important step with the compromise we reached today with the Council, as we have included judicial reservation.
W kompromisie osiągniętym dziś z Radą uczyniliśmy ważny krok we właściwym kierunku, gdyż ujęliśmy zastrzeżenie wyroku sądowego.
EnglishWe have included in our resolution a whole list of people whom, I believe, Lady Ashton must mention whenever she has the opportunity.
W naszej rezolucji zamieściliśmy listę osób, o których baronessa Ashton powinna wspominać przy każdej nadarzającej się okazji.
EnglishThe first priority we have included is the fact that the EU's Heads of State or Government must take political leadership in this area.
Po pierwsze, jako priorytet wskazaliśmy to, że szefowie państw lub rządów UE muszą objąć przywództwo polityczne w tej dziedzinie.
EnglishWe have included more shipping and we have the opportunity to negotiate with the countries around us for the purposes of emissions trading.
W większym stopniu objęliśmy systemem transport morski i mamy szansę negocjować z otaczającymi nas krajami w celu handlu emisjami.
EnglishLet us keep our common agricultural policy with the flexibility that we have included in our different choices within the rural development policy.
Zachowajmy naszą wspólną politykę rolną z elastycznością, którą uwzględniliśmy w naszych różnych wyborach w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.
EnglishIn Mrs Hedegaard's road map, we have included a reduction of 10% in CO2 emissions for the energy sector by 2050 compared with today's levels.
W mapie drogowej sporządzonej przez panią komisarz Hedegaard przyjęliśmy ograniczenie do 2050 roku emisji CO2 z sektora energetyki o 10 % w porównaniu do obecnego poziomu.
EnglishI also think that it is a shame that we have included the possibility of exempting these dangerous substances if industry can demonstrate the need to do this.
Uważam także, że powodem do wstydu jest, że uwzględniliśmy możliwość objęcia tych niebezpiecznych substancji wyłączeniem, jeżeli sektor przemysłu wykaże, że jest to konieczne.
EnglishSecondly, we have stipulated that airports will be free to choose their preferred business model, and thirdly, we have included airport networks generally within the scope of the directive.
Po drugie zastrzegliśmy, żeby lotniska miały swobodę wyboru preferowanego modelu działalności gospodarczej i po trzecie objęliśmy dyrektywą sieci lotnisk.
EnglishHaving said that, however, they still maintain that the stock is in bad shape and needs to be recovered, which is why we have included it as part of the new cod recovery plan.
Mimo to nadal podtrzymuje ona opinię o złym stanie tych zasobów i konieczności ich odnowienia. Dlatego też uwzględniliśmy Morze Celtyckie w nowym planie odnowienia zasobów dorsza.
EnglishIn it we have included a commitment to transparency - transparency regarding the conditions provided to workers - but also a commitment to confidence between workers and employers.
Uwzględniliśmy zobowiązanie do zapewnienia przejrzystości warunków zatrudnienia pracowników, lecz również zobowiązanie do budowania więzi zaufania między pracownikami a pracodawcami.
EnglishI believe that it is extremely important that we have included the regions here and that the European Union is setting down guidelines that can be implemented in the regions and applied accordingly.
Moim zdaniem bardzo ważne jest, aby brały w tym udział regiony, i aby Unia Europejska określiła wytyczne, które będzie można odpowiednio wdrożyć i stosować w regionach.
EnglishWe have included it in the report because it was important to us that there is no distortion of competition, but we also need to make sure that shipping is more environmentally friendly.
Uwzględniliśmy go w tym sprawozdaniu, ponieważ dla nas ważne było, by nie wystąpiły zakłócenia konkurencji; musimy jednak dopilnować, aby żegluga była bardziej przyjazna dla środowiska.

Other dictionary words

English
  • we have included

More translations in the English-Swahili dictionary.