"we have just" translation into Polish

EN

"we have just" in Polish

See the example sentences for the use of "we have just" in context.

Context sentences for "we have just" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission - we have just heard - is expecting a negative impact on growth.
Jak przed chwilą usłyszeliśmy Komisja oczekuje negatywnych skutków dla wzrostu.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
Sprawozdania, które właśnie omówiliśmy, stanowią solidną podstawę dla tego procesu.
EnglishWe have just adopted by a large majority the EU strategy on Roma inclusion.
Właśnie przyjęliśmy, ogromną większością, strategię UE na rzecz integracji Romów.
EnglishFirst, there is the issue of health care, which we have just been talking about.
Najpierw należy się zająć problemem opieki zdrowotnej, o której była mowa przed chwilą.
EnglishWe have just adopted the 2011 budget that the European Parliament wanted.
Właśnie przyjęliśmy budżet na 2011 rok, jakiego domagał się Parlament Europejski.
EnglishWe have just been discussing the directive on hedge funds and private equity.
Debatowaliśmy właśnie nad dyrektywą w sprawie funduszy hedgingowych i private equity.
EnglishWe have just had an interesting discussion with Dick Marty on this issue.
Raz już przeprowadziliśmy interesującą rozmowę w tej sprawie z Dickiem Martym.
EnglishFurthermore, we have just had a debate on the European Investment Bank.
Co więcej, właśnie odbyliśmy debatę w sprawie Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
EnglishWe have just managed to deal with the new members' accession to the Schengen Area.
Właśnie pomyślnie zakończyliśmy proces przystąpienia nowych członków do strefy Schengen.
EnglishTherefore, we have learnt some lessons from the major crisis that we have just experienced.
XX wieku i dlatego ogromny kryzys, który nas dotknął był dla nas istotną lekcją.
EnglishWe have just received your fax and can confirm the order as stated.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
English. - Mr President, we have just heard the language of the past:
w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Słyszeliśmy właśnie mowę z przeszłości.
EnglishWe have just heard about not creating one thing to the financial detriment of another.
Dopiero co usłyszeliśmy, że nie wolno tworzyć czegoś ze szkodą finansową dla czegoś innego.
English(NL) Mr President, we have just shown how dignified we, as a Parliament, can be.
(NL) Panie przewodniczący! Właśnie udowodniliśmy jak godnie potrafimy zachować się jako Parlament.
English(DE) Mr President, we have just seen a tragic accusation being made against Germany.
(DE) Panie Przewodniczący! Usłyszeliśmy właśnie godne ubolewania oskarżenia pod adresem Niemiec.
EnglishRecently we have just started a program, a sport program -- basketball for wheelchair users.
Ostatnio rozpoczęliśmy projekt... projekt sportowy... koszykówka na wózkach inwalidzkich.
EnglishWe want to make sure that we do not suffer a repeat of the financial crisis we have just experienced.
Chcemy mieć pewność, że w przyszłości nie powtórzy się obecny kryzys finansowy.
EnglishWe have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Właśnie wróciliśmy z rozmów, które były próbą rozwiązania problemów.
EnglishThese particular taxes that we have just debated are certain to be included in this.
Konkretne podatki, o których właśnie debatowaliśmy, staną się z całą pewnością częścią tych zasobów.
EnglishWe have just heard from Mr Lehne that this issue has been under discussion for 17 years.
Dwa i pół roku temu, w 2005 roku, jako sprawozdawca Komisji ds.

Other dictionary words

English
  • we have just

Moreover, bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.