"we have launched" translation into Polish

EN

"we have launched" in Polish

See the example sentences for the use of "we have launched" in context.

Context sentences for "we have launched" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEvery initiative we have launched must be speeded up.
Konieczne jest przyspieszenie każdej podjętej przez nas inicjatywy.
EnglishIn agreement with the government, we have launched an 'EU-Philippines Justice Assistance Mission'.
W porozumieniu z rządem uruchomiliśmy "Misję UE-Filipiny na rzecz wspierania wymiaru sprawiedliwości”.
EnglishWe have launched measures with short-term effect, stemming financial flows - which has been excellent.
Uruchomiliśmy środki krótkoterminowe, blokując przepływy finansowe, co było doskonałym posunięciem.
EnglishThat is why we have launched three initiatives for this year.
Dlatego też uruchomiliśmy trzy inicjatywy na ten rok.
EnglishWhen we have believed there is evidence of dumping for instance, we have launched anti-dumping measures regarding China.
Na przykład, gdy stwierdziliśmy istnienie dowodów na dumping, wprowadziliśmy wobec Chin środki antydumpingowe.
EnglishWe have launched the microfinance facility.
Wprowadziliśmy nowy instrument mikrofinansowy.
EnglishWe have launched a call for proposals.
Wystosowaliśmy zaproszenie do składania wniosków.
EnglishWe have launched a new cycle of the Lisbon Strategy and a fifth freedom has been introduced, this being the free movement of knowledge.
Rozpoczęliśmy nowy cykl strategii lizbońskiej i wprowadziliśmy piątą swobodę, czyli swobodny przepływ wiedzy.
EnglishTo this end, we have launched a series of high-level bilateral visits to Member States with significant Roma populations.
W tym celu uruchomiliśmy serię dwustronnych wizyt wysokiego szczebla do państw członkowskich, w których zamieszkuje liczna społeczność romska.
EnglishWe have launched a study in order to prepare the potential options or solution, and we will soon start public consultations on this issue.
Rozpoczęliśmy badania w celu przygotowania potencjalnych opcji czy rozwiązania, a niedługo rozpoczniemy konsultacje społeczne w tej sprawie.
EnglishWe have already taken some steps, as you know, and I have informed the committee that we have launched a procedure for the identification of the governing board.
Jak już państwo wiedzą, podjęliśmy pewne kroki. Informowałam już komisję, że uruchomiliśmy procedurę wyłaniania rady zarządzającej.
EnglishConcerning investment, as far as top class sport is concerned, we have launched a study on the training of young top-level sportsmen and sportswomen in Europe.
W kwestii inwestycji, jeżeli chodzi o sport najwyższej klasy, opracowujemy ekspertyzę na temat szkolenia najlepszych młodych sportowców w Europie.
EnglishFor example, our eastern partners lacked a regional dimension, but now we have launched this Black Sea Synergy programme as a tailor-made process for the East.
Na przykład naszym wschodnim partnerom brakowało wymiaru regionalnego, jednak rozpoczęliśmy program synergii czarnomorskiej, który stanowi dopasowany proces dla Wschodu.
EnglishIn this respect, it is important for us to avoid duplication of initiatives involving developing countries that we have launched at Community or Member State level.
W tym kontekście ważne jest, abyśmy uniknęli dublowania inicjatyw, obejmujących kraje rozwijające się, które podjęliśmy na szczeblu Wspólnoty lub państw członkowskich.
EnglishIf we succeed in simplifying this system - and we have launched an initiative to this end together with Commissioner Barnier - we will also reduce the practical error rate in this area, too.
Jeżeli uda nam się uprościć ten system - a razem z komisarzem Barnierem uruchomiliśmy inicjatywę w tej sprawie - ograniczymy też praktyczny margines błędu w tym obszarze.

Other dictionary words

English
  • we have launched

Moreover, bab.la provides the Portuguese-English dictionary for more translations.