"we have learnt" translation into Polish

EN

"we have learnt" in Polish

See the example sentences for the use of "we have learnt" in context.

Context sentences for "we have learnt" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not believe that we have learnt the right lessons from the crises of the 1990s.
Nie wydaje mi się, abyśmy wyciągnęli właściwe wnioski z kryzysów z lat 90.
EnglishTherefore, we have learnt some lessons from the major crisis that we have just experienced.
XX wieku i dlatego ogromny kryzys, który nas dotknął był dla nas istotną lekcją.
EnglishFourthly, I am grateful for the points that were made on what lessons we have learnt from Haiti.
Po czwarte, jestem wdzięczna za uwagi dotyczące tego, czego nauczyło nas Haiti.
EnglishWe have learnt to meet each other half way and to work together more closely.
Nauczyliśmy się zawierać kompromisy i ściślej współdziałać.
EnglishAt this stage of the negotiations on PNR, we can still use what we have learnt.
Mamy wciąż możliwość skorzystania z naszych doświadczeń na obecnym etapie negocjacji w sprawie danych PNR.
EnglishI think this is what we have learnt from our European history.
Myślę, że właśnie tego nauczyliśmy się z naszej historii europejskiej.
EnglishWhat we have learnt from this crisis is that even the profits have to be clearly sustainable.
Obecny kryzys nauczył nas, że nawet zyski muszą być zrównoważone.
EnglishI should like to know what lessons we have learnt from this.
Chciałbym wiedzieć, jakie wnioski wyciągnęliśmy z zaistniałej sytuacji.
EnglishWe have learnt from our mistakes, the tightening of the definition of force majeure being a case in point.
Uczyliśmy się na błędach - dobrym przykładem jest tu zawężanie definicji siły wyższej.
EnglishIt seems that we have learnt nothing from our past experience with the Stability and Growth Pact.
Wydaje się, że wcześniejsze doświadczania z paktem stabilności i wzrostu niczego nas nie nauczyły.
EnglishI think that we have learnt from the failure of Copenhagen.
Uważam, że wyciągnęliśmy wnioski z fiaska szczytu w Kopenhadze.
EnglishWe have had failures and we have learnt from them, but we have also had surprising successes.
Doświadczyliśmy niepowodzeń i wyciągnęliśmy z nich wnioski, lecz również osiągnęliśmy zaskakujące sukcesy.
EnglishHowever, at the same time, what we have learnt is much more than that.
Jednocześnie jednak nauczyliśmy się dużo więcej.
EnglishThis step would signal that we have learnt the lesson from the recession which is having such a major impact on us.
Ten krok oznaczałby, że wyciągnęliśmy wnioski z kryzysu, który ma na nas tak duży wpływ.
EnglishWe have learnt this the hard way in the UK.
W Wielkiej Brytanii przekonaliśmy się o tym na własnej skórze.
EnglishMadam President, I think we can describe what happened here as a lesson from which we have learnt.
w imieniu grupy S&D - (DE) Pani Przewodnicząca! Sądzę, że to co tu się stało, możemy nazwać lekcją, z której wyciągamy naukę.
EnglishOur global economy means that size has become more important, a lesson that we have learnt in the European Union.
Globalna gospodarka oznacza, że wzrosło znaczenie rozmiarów, z czego wyciągnęliśmy wnioski w Unii Europejskiej.
EnglishWe have learnt a significant amount from the events of last year, particularly with regard to speaking with one voice.
Bardzo wiele nauczyliśmy się na podstawie wydarzeń ostatniego roku, nauczyliśmy się zwłaszcza mówić jednym głosem.
EnglishWhat we have learnt so far from enlargement is that the real reforms only begin once the negotiations start.
Dotychczasowe doświadczenia z rozszerzeniem wskazują, że prawdziwe reformy rozpoczynają się dopiero po rozpoczęciu negocjacji.
EnglishHowever, we have learnt lessons since then.
Od tego czasu wyciągnęliśmy jednak wnioski.

Other dictionary words

English
  • we have learnt

Even more translations in the Vietnamese-English dictionary by bab.la.