"we have managed" translation into Polish

EN

"we have managed" in Polish

See the example sentences for the use of "we have managed" in context.

Similar translations for "we have managed" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to manage verb

Context sentences for "we have managed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo let us be glad that today we have managed to pick out the key points!
Dlatego cieszmy się, że w dniu dzisiejszym udało nam się wyłonić główne problemy!
EnglishThat is what we wanted and what we have managed to achieve with this agreement.
Tego właśnie chcieliśmy i ten waśnie cel udało nam się osiągnąć w przedmiotowym porozumieniu.
EnglishHowever, it is a conflict that we have managed to transform into a dialogue.
Jest to jednak konflikt, który udało się nam przekształcić w dialog.
EnglishI am also delighted that we have managed to guarantee confirmation of the Galileo budget.
Cieszy mnie również fakt, iż udało nam się zagwarantować potwierdzenie budżetu Galileo.
EnglishNonetheless, we have managed to negotiate a sustainable compromise with the Council.
Niemniej jednak udało nam się wynegocjować z Radą trwały kompromis.
EnglishAbove all, I welcome the fact that we have managed to further extend the rights of minors.
Przede wszystkim cieszy mnie fakt, że udało nam się dodatkowo poszerzyć prawa małoletnich.
EnglishAfter lengthy negotiations, we have managed to reach an agreement that satisfies Parliament.
Po długich negocjacjach udało się nam dojść do porozumienia satysfakcjonującego Parlament.
EnglishWe have managed to reduce, compost or reuse 50% of our waste streams.
Udało nam się zmniejszyć, skompostować lub ponownie wykorzystać 50 % naszych strumieni odpadów.
EnglishSo far we have managed to agree on twelve principles and we have established that they are identical.
Dotychczas udało nam się uzgodnić dwanaście reguł i ustaliliśmy, że są one identyczne.
EnglishWe have managed to find a common position with regard to the Council.
Udało nam się wypracować wspólne stanowisko w kontaktach z Radą.
EnglishWe are pleased that we have managed to find a way -in cooperation with the Member States.
Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się znaleźć rozwiązanie - we współpracy z państwami członkowskimi.
EnglishIn my view, it was a mistake to package the two together, but I think we have managed it successfully.
Moim zdaniem błędem było połączenie tych dwóch kwestii, ale myślę, że nam się to udało.
EnglishWe have managed to find a good compromise from different starting positions.
Na podstawie wielu różnych stanowisk wyjściowych udało nam się wypracować dobre, kompromisowe rozwiązanie.
EnglishWe have managed to deliver a report that has largely won the acceptance of all parties.
Udało się nam stworzyć sprawozdanie, które uzyskało w przeważającym stopniu akceptację wszystkich stron.
EnglishWe have managed to open the secret telephone book in the Commission.
Udało nam się otworzyć tajną książkę telefoniczną w Komisji.
EnglishWe have managed to reach a compromise despite major differences of opinion.
Pomimo różnicy zdań udało nam się osiągnąć kompromis.
EnglishWe have managed to get simpler rules and less bureaucracy for small businesses accepted.
Udało nam się uzyskać akceptację prostszych przepisów i mniejszej biurokracji dla małych przedsiębiorstw.
EnglishIn this way, we have managed to produce a report with a broad consensus on an important subject.
Udało nam się w ten sposób opracować sprawozdanie oparte na szerokim konsensusie w ważnej sprawie.
EnglishWhat we have managed with Ukraine, Moldova and Russia we should also be able to do with Belarus.
To co udało nam się zrobić dla Ukrainy, Mołdowy i Rosji powinniśmy móc także zrobić dla Białorusi.
EnglishWe have managed to achieve a compromise, a good compromise for everyone.
Zdołaliśmy osiągnąć kompromis korzystny dla każdego.

Other dictionary words

English
  • we have managed

More translations in the Czech-English dictionary.