"we have moved" translation into Polish

EN

"we have moved" in Polish

See the example sentences for the use of "we have moved" in context.

Context sentences for "we have moved" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.
Jednakże wraz z rozwojem sytuacji Parlament wielokrotnie wzywał do przeprowadzenia zmiany.
EnglishRegarding the point on nuclear energy, we have moved away from this option.
Jeżeli chodzi o energię jądrową, to od opcji tej odeszliśmy.
EnglishIt is very important because we have moved from the Treaty of Nice to the Treaty of Lisbon.
Jest to bardzo ważne dlatego, że przeszliśmy od traktatu nicejskiego do traktatu lizbońskiego.
EnglishWe have moved on in the meantime and have clarified these issues.
Od tamtej pory przeszliśmy daleką drogę i wyjaśniliśmy te kwestie.
EnglishHowever, we have moved from '3x20' to the legitimacy of the '4x4' economy.
Jednakże odeszliśmy od "3x20” na rzecz gospodarki "4x4”.
EnglishWe have moved ahead and what is more we did so with a treaty that is named after our capital.
Udało nam się zrobić ten krok, a co więcej, dokonaliśmy tego dzięki traktatowi noszącemu nazwę naszej stolicy.
EnglishOur task today is to decide whether we have moved a step closer or whether we are still in the same situation.
Dziś musimy zdecydować, czy zrobiliśmy krok do przodu, czy wciąż jesteśmy w tym samym punkcie.
EnglishOn the humanitarian aid side, we have moved quickly.
Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, zadziałaliśmy szybko.
EnglishHowever, now that we have moved to area subsidies, there is no further justification for this discrimination.
Ale dziś, po przejściu na system dopłat obszarowych, nie ma żadnego uzasadnienia dla takiej dyskryminacji.
EnglishWe have moved from physical infrastructure to knowledge-based infrastructure, to training and innovation.
Dokonaliśmy przejścia od infrastruktury fizycznej do infrastruktury opartej na wiedzy, do szkolenia i innowacji.
EnglishGlobal demand is rising for dairy products, and grain is in short supply so we have moved on a great deal.
Światowe zapotrzebowanie na produkty mleczne rośnie, a zapasy zboża są niewielkie, a zatem mamy przed sobą wielki problem.
EnglishThe broad majority in committee has shown that we have moved closer together yet have been making further demands.
Znaczna większość członków komisji pokazała, iż zbliżyliśmy się do siebie, wciąż jednak stawiając sobie spore wymagania.
EnglishWe all agree that we have moved forward on simplification of our rules, and we have presented our views on this subject.
Wszyscy zgadzamy się, że udało nam się osiągnąć postęp, jeżeli chodzi o upraszczanie zasad; przedstawiliśmy nasze poglądy na ten temat.
EnglishWe have moved on a step further with the victim protection measures, cross-border cooperation and the legitimate issuing of residence permits.
Poszliśmy krok dalej z środkami ochrony ofiar, współpracy transgranicznej i legalnym wystawianiem pozwoleń na pobyt.
EnglishI am glad to see that we have moved away from equivalence and endorsement, when dealing with third-country ratings, to equivalence or endorsement.
Cieszę się widząc, że w przypadku ratingów wystawionych w krajach trzecich odeszliśmy od równoważności i potwierdzenia w kierunku równoważności lub potwierdzenia.
EnglishThe positive aspect is that we have moved from four countries choosing to focus on the agricultural sector to 24 countries, i.e. more or less one third.
Pozytywny aspekt jest taki, że przeszliśmy od czterech krajów chcących koncentrować się na sektorze rolniczym do 24 krajów, tj. mniej więcej jednej trzeciej.
EnglishWith the presentation of this strategic document, we have moved a giant step closer to the realisation of one of the chief priorities of the Hungarian Presidency.
Przedstawiając ten strategiczny dokument, poczyniliśmy gigantyczny krok w kierunku realizacji jednego z głównych priorytetów węgierskiej prezydencji.
EnglishWe have moved away from the real economy and embraced the fictional economy, in our public accounts and, at the same time, in our family and private lives.
Odeszliśmy z gospodarki realnej na rzecz gospodarki finansowej, zarówno w ramach naszych rachunków finansów publicznych, jak i w naszym życiu rodzinnym i prywatnym.
EnglishIt is true that we have moved forward in recent months despite the need for unanimity, but there is nothing to suggest that it will be easy to repeat this success.
To prawda, że w ostatnich miesiącach udało nam się ruszyć z miejsca mimo wymogu jednomyślności, lecz nie ma co się łudzić, że łatwo będzie powtórzyć ten sukces.
English'Look at the evidence,' they say, 'we have changed the font size, we have moved it around, it is completely different and we have stripped out the symbols of the European Union'.
"Wystarczy spojrzeć na dowody”, padają argumenty, "zmieniliśmy rozmiar czcionki, zmieniliśmy jego układ, jest więc zupełnie inny, no i usunęliśmy symbole Unii”.

Other dictionary words

English
  • we have moved

Even more translations in the English-Spanish dictionary by bab.la.