"we have not been able" translation into Polish

EN

"we have not been able" in Polish

See the example sentences for the use of "we have not been able" in context.

Similar translations for "we have not been able" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
not adverb
Polish
to be verb
able adjective
to able verb

Context sentences for "we have not been able" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, we have not been able to confirm the information referred to.
Nie byliśmy jednak w stanie potwierdzić informacji, które do nas dotarły.
EnglishExchange has always brought benefits, and we have always been able to gain from it.
Wymiana zawsze przynosi korzyści i zawsze możemy na niej zyskać.
EnglishWe have also been able to demonstrate that the European space industry is highly competitive.
Mogliśmy również udowodnić jak bardzo konkurencyjny jest europejski przemysł kosmiczny.
EnglishIt is true that we have not been able to put over the benefits of enlargement to our citizens.
Prawdą jest, że nie udało się nam przedstawić korzyści z rozszerzenia naszym obywatelom.
EnglishI would like to apologise once again to those Members who we have not been able to allow to speak.
Chciałbym ponownie przeprosić tych posłów, którzy nie mogli być dopuszczeni do głosu.
EnglishWe have not been able to visit him and we do not know how he is.
Nie zdołaliśmy się spotkać z więźniem i nie wiemy, w jakim jest stanie.
EnglishHowever, we have not been able to put an end to the cruel civil war.
Jednak nie byliśmy w stanie położyć kresu okrutnej wojnie domowej.
EnglishIn this case, you must stand up here and say: 'We have only been able to put 13 on the list'.
W tym przypadku musi Pani stanąć tutaj i powiedzieć: "Udało nam się wpisać na listę jedynie 13 osób”.
EnglishWe have also been able to discuss the medium term this afternoon and make several comments on this.
Dzisiejszego popołudnia mogliśmy również omówić perspektywę średniookresową i przedstawić kilka uwag w tej sprawie.
EnglishWhere we have not been able to reach affected populations is in the western part of Libya under the control of Gaddafi.
Nie zdołaliśmy dotrzeć do poszkodowanej ludności w pozostającej pod kontrolą Kaddafiego zachodniej części Libii.
EnglishThat has been an absolutely crucial issue, and I am pleased that we have also been able to achieve what we wanted to in this regard.
Była to kwestia zdecydowanie kluczowa i cieszy mnie, że byliśmy w stanie osiągnąć to, czego pragnęliśmy w tym zakresie.
EnglishIn this House, we have not been able to hear the voices of the 'Ladies in White', who were also awarded the Sakharov Prize by Parliament.
W tej Izbie nie mogliśmy usłyszeć głosów "Dam w bieli”, które również otrzymały od Parlamentu Nagrodę im. Sacharowa.
EnglishWe cannot, however, fail to acknowledge the ally that we have always been able to count on in this battle against extremism and terrorism.
Niemniej jednak musimy uznać sojusznika, na którego zawsze mogliśmy liczyć w tej walce z ekstremizmem i terroryzmem.
EnglishWe have always been able to do that.
EnglishOne of the long-term tasks of this strategy has been to promote sustainable development, but we have not been able to achieve this.
Jednym z długoterminowych zadań tej strategii było promowanie zrównoważonego rozwoju, ale nie udało nam się tego zadania zrealizować.
EnglishHowever, I would also like to pick up on some negative points, as we have not been able to produce a genuine European solution.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewne negatywne aspekty, ponieważ nie udało się nam doprowadzić do prawdziwie europejskiego rozwiązania.
EnglishI am disappointed that even this time, we have not been able to reach a consensus among Romanian MEPs promoting Romania's interests.
Jestem rozczarowany, że i tym razem nie byliśmy w stanie osiągnąć wśród posłów z Rumunii konsensusu w celu ochrony rumuńskich interesów.
EnglishWe have already been able to debate the various ideas and positions regarding the report made earlier by your fellow Member, Mr Grech.
Debatowaliśmy już nad różnymi koncepcjami i stanowiskami w odniesieniu do sprawozdania przedstawionego wcześniej przez pana posła Grecha.
EnglishWe have also been able to reach agreement in connection with questions, since it is important that the questions really do receive real answers.
Udało nam się również dojść do porozumienia w związku z pytaniami, ponieważ ważne jest, by na pytania udzielano szczerych odpowiedzi.
EnglishHowever, I would like to highlight the amendments that we have fortunately been able to incorporate into the report thanks to considerable support.
Niemniej jednak, chciałabym zwrócić uwagę na zmiany, które na szczęście udało nam się do niego wprowadzić dzięki znacznemu poparciu.

Other dictionary words

English
  • we have not been able

Moreover, bab.la provides the English-Korean dictionary for more translations.