"we have not received" translation into Polish

EN

"we have not received" in Polish

See the example sentences for the use of "we have not received" in context.

Similar translations for "we have not received" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
not adverb
Polish
received adjective
Polish
to receive verb

Context sentences for "we have not received" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe cannot understand them because we have not received the relevant education.
Nie możemy ich zrozumieć, ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedniego wykształcenia.
EnglishIt is simply appalling that we have not received a clear response in this matter.
Nieotrzymanie przez nas jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie jest po prostu bulwersujące.
EnglishWe have just received your fax and can confirm the order as stated.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
EnglishWe have all received the circular from Mr Sterckx and his friends.
Wszyscy otrzymaliśmy okólnik od pana posła Sterckxa i jego przyjaciół.
EnglishWe have just received a reply from the Italian authorities, which our services are now examining in great detail.
Właśnie otrzymaliśmy od włoskich władz odpowiedź, którą nasze służby bardzo szczegółowo analizują.
English. - (RO) We have recently received a document concerning the climate change that all of us can perceive.
na piśmie. - (RO) Ostatnio otrzymaliśmy dokument dotyczący zmian klimatycznych, które wszyscy dostrzegamy.
EnglishWe have repeatedly asked the Council to let us have it, but we have never received it.
Wielokrotnie prosiliśmy Radę, by ją udostępniła, ale nigdy jej nie otrzymaliśmy - ponieważ nie istnieje.
EnglishAt this stage I am, however, concerned about Greece, from which we have not received any transposition measure yet.
Na obecnym etapie martwi mnie jednak Grecja, od której nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego środka transponującego.
EnglishWe have now received assurances from the Croatian Government that some of these cases are being investigated.
Otrzymaliśmy obecnie zapewnienia ze strony rządu Chorwacji, że niektóre z tych przypadków zostały objęte dochodzeniem.
EnglishWe have just received this response in principle.
Zasadniczo właśnie otrzymaliśmy odpowiedź.
EnglishThis represents progress, for which we have also received praise from the EU ombudsman, who is working on this.
Stanowi to postęp, za który pochwalił nas między innymi unijny rzecznik praw obywatelskich, który zajmuje się tą kwestią.
EnglishAgain, we have not received a reply.
W tym przypadku również nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
EnglishHowever, we have not received such an explanation.
EnglishHowever, we have not received a response.
Mimo to, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Englishand not only so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation.
A nie tylko to, ale się też chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali.
EnglishWe have always been given this information for the structural funds, but this year, for the first time, we have not received it.
Zawsze otrzymywaliśmy tę informację w odniesieniu do funduszy strukturalnych, ale w tym roku po raz pierwszy jej nie otrzymaliśmy.
EnglishThe problem is that we have not received a specific answer, neither have we been given any specific answer at the hearings.
Problem polega na tym, że nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi, nie udzielono nam też żadnej konkretnej odpowiedzi podczas przesłuchań.
EnglishWe have also received indications from the United States and Australia that they are going to embark on a similar path to the one we have been pursuing.
Dotarły do nas także sygnały z USA i Australii, że kraje te mają zamiar pójść ścieżką podobną do tej, którą kroczymy.
EnglishLast Saturday, we already started to have contact with the Italian Ministry of the Interior and we have also received a formal request for EU assistance.
W zeszłą sobotę nawiązaliśmy kontakt z włoskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i otrzymaliśmy ponadto formalny wniosek o unijną pomoc.
EnglishTo date, we have not received a clear indication from our partners that would confirm a repeat of the 2005 events.
W tej sprawie dotychczas nie otrzymaliśmy od naszych partnerów żadnych sygnałów, które w sposób jasny potwierdzałyby informacje, że obecna sytuacja stanowi powtórkę wydarzeń z 2005 roku.

Other dictionary words

English
  • we have not received

Search for more words in the Polish-English dictionary.