"we have not yet" translation into Polish

EN

"we have not yet" in Polish

See the example sentences for the use of "we have not yet" in context.

Similar translations for "we have not yet" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
not adverb
Polish
yet adverb
yet conjunction

Context sentences for "we have not yet" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
EnglishTheir second concern, comprehensibility, is something we have not yet fully succeeded in.
Druga kwestia - zrozumiały język dokumentów - nie została jeszcze rozwiązana do końca.
EnglishWe have not yet received official information on the progress of the elections.
Nie mamy jeszcze oficjalnych informacji o przebiegu tych wyborów.
EnglishHere we have not yet achieved the proper level of cooperation.
W tym zakresie nie osiągnęliśmy jeszcze odpowiedniego poziomu współpracy.
EnglishWe have not yet mentioned the development of an existing instrument.
Nie wspomnieliśmy jeszcze o rozwijaniu istniejącego instrumentu.
EnglishFifthly, you have mentioned hedge funds and we have not yet come to a decision on this subject.
Po piąte, wspomniano o funduszach hedgingowych i jeszcze nie podjęliśmy decyzji w tym temacie.
EnglishWe have not yet succeeded in bringing about the interoperability of trains between different countries.
Jak dotąd nie udało się nam zapewnić interoperacyjności kolei pomiędzy różnymi krajami.
EnglishWe have not yet won the war, but we have won an important battle.
Nie wygraliśmy jeszcze wojny, ale wygraliśmy ważną bitwę.
EnglishWe have not yet come to the stage of presenting a proposal to you.
Nie jesteśmy jeszcze na etapie prezentacji propozycji.
EnglishWe have not yet reached any agreement on how to identify that section of the patient population.
Nie udało nam się jeszcze osiągnąć porozumienia w zakresie sposobu określania takiej populacji pacjentów.
EnglishHowever, we have not yet identified any signs of movements in this direction.
Jednakże jak dotąd nie udało nam się jeszcze odnotować żadnych sygnałów, które świadczyłyby o podążaniu w tym kierunku.
EnglishFifth point: regarding the content of the text, we have not yet addressed all the proposed provisions.
Punkt piąty: odnośnie do treści tekstu, nie zajęliśmy się jeszcze wszystkimi proponowanymi przepisami.
EnglishThe fact that we have not yet reached this point is entirely due to a blockade by Slovenia in the Council.
To, że nie doszliśmy jeszcze do tego punktu, da się całkowicie przypisać słoweńskiej blokadzie w Radzie.
EnglishWe have not yet had any response from the Spanish Government to all the criticisms raised in the report.
Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od rządu hiszpańskiego na wszystkie krytyczne uwagi zawarte w sprawozdaniu.
EnglishWe have not yet learned all the lessons from this, and we are all engaged in an important legislative task.
Jeszcze nie wyciągnęliśmy z tego wszystkich wniosków i wszyscy bierzemy udział w ważnym zadaniu prawodawczym.
EnglishWe have not yet solved the problems in the Gulf of Mexico, nor do we know where the next problems will occur.
Jeszcze nie rozwiązaliśmy problemów w Zatoce Meksykańskiej, ani też nie wiemy, gdzie wystąpią kolejne problemy.
EnglishOn a personal note, I am sorry that we have not yet entirely resolved the problem of affixing national marks.
Osobiście ubolewam, że nie udało się nam jeszcze całkowicie rozwiązać problemu dołączania oznaczenia krajowego.
EnglishIt is not because time has elapsed and that we have not yet got a waiver that the argument as such has changed.
Argumentacja jako taka zmieniła się nie z powodu upływu czasu i tego, że nie przyznano nam jeszcze zwolnienia.
EnglishThe economic crisis has become an acutely felt social crisis for which we have not yet found a solution.
Kryzys gospodarczy stał się dotkliwie odczuwalnym kryzysem społecznym, dla którego jeszcze nie znaleźliśmy rozwiązania.
EnglishWe have not yet taken a decision within our group.
Jeszcze nie podjęliśmy decyzji w naszej grupie.

Other dictionary words

English
  • we have not yet

Search for more words in the Czech-English dictionary.