"we have obtained" translation into Polish

EN

"we have obtained" in Polish

See the example sentences for the use of "we have obtained" in context.

Similar translations for "we have obtained" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
obtained adjective
to obtain verb

Context sentences for "we have obtained" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat has to be protected, and I believe we have obtained a very good compromise on this point.
Tę kwestie należy objąć ochroną i uważam, że osiągnęliśmy bardzo dobry kompromis w tej sprawie.
EnglishWe have obtained greater transparency.
Osiągnęliśmy znaczną przejrzystość.
EnglishNow we have obtained new and positive results from research into peat's effect on climate, with reference to the lifecycle model.
Teraz otrzymaliśmy nowe i pozytywne wyniki badań nad oddziaływaniem torfu na klimat, z uwzględnieniem modelu cyklu życiowego.
EnglishI am pleased that, together with President Obama, we have obtained reciprocity in relation to the EADS project for supply aircraft.
Cieszę się, że wraz z prezydentem Obamą uzyskaliśmy wzajemność w odniesieniu do projektu EADS, dotyczącego dostaw lotniczych.
EnglishThe result we have obtained is significant and the approval for the amendment to the Treaty, which was so widely supported by this House, contributed to this.
Osiągnęliśmy znaczący rezultat, w czym udział miało tak szerokie poparcie zmiany Traktatu ze strony Parlamentu.
EnglishWe did not quite manage that but, thanks to the work of our rapporteur, it would seem that we have obtained as good a solution as we could.
Niezupełnie nam się to udało, ale dzięki pracy naszej sprawozdawczyni wydaje się, że doszliśmy do najlepszego rozwiązania z możliwych.
EnglishIt clarifies whether we have reached the goals which we set for ourselves in 2008, and whether we have obtained sufficient value for the expenditures.
Wyjaśnia ono, czy osiągnęliśmy cele, które postawiliśmy sobie w roku 2008, oraz czy uzyskaliśmy wystarczającą wartość na wydatki.
EnglishWe have obtained several promises from the Austrian agencies concerned, and indeed the Austrian and Hungarian authorities have devised a plan of action.
Uzyskaliśmy kilka obietnic od zainteresowanych agencji austriackich, i rzeczywiście austriackie i węgierskie władze opracowały plan działania.
EnglishFinally, and critically, we have obtained an exemption for solar panels in order to encourage the development of renewable energy technologies within Europe.
Wreszcie, co ważne, zakresem wyłączeń zostały objęte panele słoneczne, co będzie sprzyjało rozwijaniu technologii wykorzystujących energię odnawialną w Europie.
EnglishI must say in passing that, over the last few months, we have obtained the overwhelming support of all the organisations that take an interest in these matters.
Muszę mimochodem wspomnieć, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy uzyskaliśmy przeważające poparcie wszystkich zainteresowanych przedmiotową kwestią organizacji.
EnglishMoreover, we have obtained the reference to the need for agreements to be negotiated with third countries that prohibit the encoding of data transmitted via electronic means.
Ponadto zwracano nam uwagę na potrzebę wynegocjowania porozumień z krajami trzecimi, które zakazują szyfrowania danych przekazywanych przy pomocy nośników elektronicznych.

Other dictionary words

English
  • we have obtained

More translations in the Danish-English dictionary.