"we have set" translation into Polish

EN

"we have set" in Polish

See the example sentences for the use of "we have set" in context.

Context sentences for "we have set" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why we have set out a detailed calendar of new regulatory proposals.
Z tego względu określiliśmy szczegółowy harmonogram nowych wniosków prawodawczych.
EnglishWe also all want to meet the ambitious climate targets that we have set ourselves.
Wszyscy chcemy także osiągnąć ambitne cele związane z klimatem, które sami wyznaczyliśmy.
EnglishWe have set a standard for future agreements. However, they will not be as easy as this one.
Ustanowiliśmy standard dla przyszłych umów, ale nie będą one tak łatwe, jak ta.
EnglishWe have set realistic deadlines for this process, thus cutting short endless debates.
Wyznaczyliśmy realistyczne terminy dla tej procedury, kładąc kres niekończącym się debatom.
EnglishThis is why we have set up common implementation mechanisms, including joint analyses.
Dlatego też ustanowiliśmy wspólne mechanizmy wdrażania, między innymi zintegrowane analizy.
EnglishWe have set binding targets for renewable energy for every Member State.
Dla każdego państwa członkowskiego określiliśmy wiążące cele w dziedzinie energii odnawialnej.
EnglishHave we looked at the results of the development model that we have set up over the last 40 years?
Czy sprawdził pan wyniki modelu rozwojowego, który tworzyliśmy przez ostatnie 40 lat?
EnglishEnsure that the Structural Funds contribute to the objectives we have set for 2020.
Należy zadbać, by fundusze strukturalne przyczyniały się do realizacji celów przyjętych na rok 2020.
EnglishThese are precisely the goals we have set for ourselves for the next 10 years.
Takie dokładnie cele postawiliśmy sobie na kolejne 10 lat.
EnglishBuilding on this new transparency, therefore, we have set five key requirements.
W związku z tym, korzystając z tej nowej zasady przejrzystości, wprowadziliśmy pięć podstawowych wymagań.
EnglishWe have set ourselves an enormous challenge, but it is one that we cannot afford to lose.
Przyjęliśmy na siebie ogromne wyzwanie, ale nie możemy w tym wypadku pozwolić sobie na przegraną.
EnglishThirdly, I am sure that in our proceedings today, we have set a condition.
Po trzecie, jestem pewien, że w ramach naszego dzisiejszego postępowania ustanowiliśmy pewien warunek.
EnglishThe targets we have set for Europe for 2020 are an important milestone, but they are no more than that.
Cele, które ustaliliśmy dla Europy do roku 2020 są ważnym krokiem milowym, ale niczym ponad to.
EnglishNonetheless, we have set key criteria that I would like to mention briefly and that you have met.
Ustanowiliśmy jednak fundamentalne kryteria, o których pragnę krótko wspomnieć, i które zostały spełnione.
EnglishWe have set aside EUR 9 million even when conditions allow for us to be mobilised.
Ustanowiliśmy rezerwę w kwocie 9 milionów euro na wypadek, gdyby warunki pozwoliły nam na uruchomienie pomocy humanitarnej.
EnglishThis is surely one of the ways in which we can achieve the objectives we have set in our Europe 2020 strategy.
To niewątpliwie jeden ze sposobów na osiągnięcie celów przyjętych w ramach strategii Europa 2020.
EnglishWe realise that we have set ourselves a tight deadline.
Mamy świadomość, że wyznaczyliśmy sobie napięty termin.
EnglishWe have set the targets for renewable energy.
Ustanowiliśmy cele w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii.
EnglishAs regards the long-term measures mentioned in your resolution, we have set up a high level group.
W kwestii środków długoterminowych, o których mowa w państwa rezolucji, to utworzyliśmy grupę wysokiego szczebla.
EnglishI also wish to point out that we have set up a register.
Chcę również zwrócić uwagę, że utworzyliśmy rejestr.

Other dictionary words

English
  • we have set

Even more translations in the Swedish-English dictionary by bab.la.