"we have sought" translation into Polish

EN

"we have sought" in Polish

See the example sentences for the use of "we have sought" in context.

Similar translations for "we have sought" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
sought adjective
to seek verb

Context sentences for "we have sought" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European consensus that we have sought for years has therefore been found.
Zatem udało się znaleźć konsensus europejski, którego szukaliśmy przez wiele lat.
EnglishWe have sought to strengthen both the policy content and the process.
Staraliśmy się wzmocnić zarówno treść polityki, jak i proces.
EnglishThere is something else we have sought to do, and this is also something that concerns the European public.
Jest również inny cel, do którego dążyliśmy, dotyczący kwestii cieszącej się zainteresowaniem europejskiego społeczeństwa.
EnglishIt is no secret that in the race to a globalised world we have sought to give preference to our own interests and values.
Nie jest tajemnicą, że w pogoni za zglobalizowanym światem, zabiegaliśmy o pierwszeństwo dla naszych interesów i wartości.
EnglishThe EQF has very much been built on a consensus and we have sought to carry stakeholders with us throughout the process.
Europejskie ramy kwalifikacji zostały w bardzo dużym stopniu zbudowane na konsensusie; staraliśmy się cały czas uwzględniać zainteresowane strony.
EnglishI should emphasis that we have sought to ensure coherence and consistency in this report and this regulation with the other parts of the package.
Powinienem podkreślić, że próbowaliśmy osiągnąć spójność oraz zgodność tego sprawozdania i tej regulacji z innymi częściami pakietu.
EnglishIn addition, we have sought an account from the Commission of how it intends to create commercial financing of the projects.
Ponadto staraliśmy się uzyskać od Komisji Europejskiej odpowiedź na pytanie dotyczące sposobu, w jaki zamierza ona zapewnić komercyjne źródła finansowania obu przedsięwzięć.
EnglishThis shows the failure of the implementation and enforcement of the minimum standards in anti-discrimination that we have sought to make EU-wide.
Pokazuje to niepowodzenie wdrażania i egzekwowania minimalnych standardów w zakresie walki z dyskryminacją, które usiłowaliśmy wprowadzić w całej Unii Europejskiej.
EnglishOver time we have sought and claimed the success of the capitalist model, which has allowed us to produce more and better and to offer better living conditions.
Przez lata dążyliśmy do modelu kapitalistycznego, który pozwalał nam produkować więcej i lepiej oraz oferować lepsze warunki życia, i głosiliśmy jego zwycięstwo.
EnglishIn this report, we have sought to simplify the labelling of clothing, which is also a textile product, for example, by introducing European standardisation.
W przedmiotowym sprawozdaniu staraliśmy się uprościć etykietowanie odzieży, będącej również wyrobem włókienniczym, na przykład poprzez wprowadzenie standardów europejskich.
EnglishOn the contrary: we need to continue to work towards ensuring that the spirit of protecting public health that we have sought and achieved is maintained when it is transposed.
Wprost przeciwnie, musimy zmierzać do zagwarantowania, że duch ochrony zdrowia publicznego, którego poszukiwaliśmy i osiągnęliśmy, nie zatraci się z chwilą transpozycji.
EnglishIt contains both elements that are very positive in the eyes of the Group of the Greens/European Free Alliance and certain ideas that we have sought in vain to denounce.
Zawiera zarówno elementy, które Grupa Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego uważa za niezwykle pozytywne, jak i określone idee, których uwzględnienie staraliśmy się na próżno usunąć.
EnglishWe have sought permission from the Council and Parliament to set up this support office by the end of the year, and we are also going to prepare for the harmonisation of the instruction procedures.
Potrzebowaliśmy zgody Rady i Parlamentu, aby założyć wspomniany urząd wsparcia do końca roku. Zamierzamy się również przygotować do harmonizacji procedur przekazywania instrukcji.

Other dictionary words

English
  • we have sought

Moreover, bab.la provides the English-French dictionary for more translations.