"we have started" translation into Polish

EN

"we have started" in Polish

See the example sentences for the use of "we have started" in context.

Context sentences for "we have started" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn respect of public finances, we cannot carry on the way we have started.
Jeżeli chodzi o finanse publiczne, nie możemy działać w dalszym ciągu tak, jak na początku.
EnglishAnd so we have started a global penguin society to try to focus on the real plight of penguins.
Stworzyliśmy globalną społeczność, by móc zająć się prawdziwymi problemami pingwinów.
EnglishIn Poland, we have started a debate on the subject of priority in politics.
W Polsce rozpoczęliśmy debatę na temat priorytetu w polityce.
EnglishWe have started, but have made very little progress, with Morocco, Egypt and Mauritania.
Rozpoczęliśmy także rozmowy z Marokiem, Egiptem i Mauretanią, ale jak dotąd postęp jest niewielki.
EnglishSo the focus will be on justice and police, as we will try to do and as we have started doing.
Skupimy się zatem na sprawiedliwości i policji, zgodnie z naszymi staraniami i tak jak zaczęliśmy to robić.
EnglishWe have started with a new beginning for the meaning of human rights and fundamental rights in Europe.
Rozpoczęliśmy nowy rozdział, jeżeli chodzi o znaczenie praw człowieka i praw podstawowych w Europie.
EnglishWe have started accession negotiations, thereby recognising its eligibility to join the EU in principle.
Rozpoczęliśmy negocjacje akcesyjne, tym samym uznając z zasady prawo tego kraju do dołączenia do UE.
EnglishOnce we have started dangling the carrot, we should also make sure we still have the stick in the other hand.
Jak już zaczęliśmy pokazywać marchewkę, powinniśmy również upewnić się, że w drugiej ręce trzymamy kij.
EnglishIt's only within the last 60,000 years that we have started to generate this incredible diversity we see around the world.
Ledwie 60 tysięcy lat temu rozpoczął się proces tworzenia niewiarygodnej różnorodności na Ziemi.
EnglishWe therefore need information and transparency in everything we do if we are to finish what we have started.
Dlatego też potrzeba nam informacji i przejrzystości we wszystkim, co robimy, jeżeli mamy skończyć to, co zaczęliśmy.
EnglishWe have started to coordinate our economic policy interests towards third countries and in the international context.
Zaczęliśmy koordynować interesy naszej polityki gospodarczej wobec krajów trzecich i w kontekście międzynarodowym.
EnglishHowever, we have started to see that there are problems and that these may affect the health and safety of consumers.
Zaczęliśmy jednak dostrzegać istnienie problemów oraz to, że może to mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.
EnglishWe have started to implement a social policy by establishing the right to care for those who are disabled and dependent.
Ustanawiając prawo do opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, rozpoczęliśmy wdrażanie polityki społecznej.
EnglishWe have started to write history.
EnglishWe have started to debate what will happen after 2013, and I would draw your attention to the fact that this is the beginning of the debate.
Rozpoczęliśmy debatę na temat tego, co się stanie po roku 2013 i zwracam wasza uwagę na fakt, że to jest początek debaty.
EnglishWe have started to speak about a softer NATO, as the 'bellicose' President was exchanged for a 'peaceful' one in the United States of America.
Gdy "wojowniczego” prezydenta Stanów Zjednoczonych zastąpił prezydent "pokojowy”, zaczęliśmy mówić o łągodniejszym NATO.
EnglishThe first challenge, obviously, lies in the continuity of what we have started over the past six months, namely, economic governance.
Pierwszym wyzwaniem jest oczywiście kontynuowanie tego, co zapoczątkowaliśmy w ostatnich sześciu miesiącach, a mianowicie zarządzania gospodarczego.
EnglishJust as we treasured our own currency, we have started using the euro and the majority of the Slovak population is quickly beginning to regard it as its own, too.
Choć ceniliśmy naszą walutę, zaczęliśmy stosować euro, a większość ludności Słowacji szybko zaczęła uważać euro za swoją walutę.
EnglishWe have started safety tests on our nuclear power plants and are again insisting that there is such a thing as safe nuclear technology.
Rozpoczęliśmy testy bezpieczeństwa w naszych elektrowniach jądrowych i ponownie zaczęliśmy twierdzić, że istnieje coś takiego, jak bezpieczna technologia jądrowa.
EnglishWe have started working on the communication activities, the delegation network, the balance and the category structure of the Commission's establishment plan.
Rozpoczęliśmy pracę nad działaniami w zakresie komunikacji, siecią delegacji, równowagą i strukturą kategorii w planie zatrudnienia Komisji.

Other dictionary words

English
  • we have started

In the Norwegian-English dictionary you will find more translations.