"We have still" translation into Polish

EN

"We have still" in Polish

See the example sentences for the use of "We have still" in context.

Similar translations for "We have still" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
still noun
still adjective
still adverb
still conjunction
Polish
to still verb

Context sentences for "We have still" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have still some finished contracts, but this practice has ended.
Mamy jeszcze kilka zakończonych kontraktów, ale ta praktyka już się skończyła.
EnglishI am delighted to support it but we have still got plenty of work to do.
Z przyjemnością poprę je w głosowaniu, choć czeka nas jeszcze dużo pracy w tej sprawie.
EnglishAnd the public is there, and the Internet is there, but we have still not used it effectively.
I odbiorcy są tam, i Internet jest tam, ale nadal nie wykorzystujemy tego efektywnie.
EnglishWe have made some progress in this regard now, but we have still not come far enough.
Obecnie osiągnęliśmy pewien postęp w tym zakresie, ale nadal nie doszliśmy wystarczająco daleko.
EnglishThe number of errors has fallen, but we have still not reached the 'tolerable error level'.
Liczba błędów zmniejszyła się, ale ciągle jeszcze nie osiągnęliśmy "dopuszczalnego poziomu błędów”.
EnglishWe have still not received the consolidated version you promised.
Nadal nie otrzymaliśmy obiecanej przez pana wersji ujednoliconej.
EnglishIt find it very regrettable that we have still not made the progress that has been possible and necessary for decades.
Wielka szkoda, że dotąd nie poczyniliśmy postępów, które są możliwe i niezbędne od dziesięcioleci.
EnglishThis month Frontex's mission continued but we have still seen an increase compared with September of the previous year.
W tym miesiącu misję Frontex kontynuowano, ale nadal widzimy wzrost w porównaniu z wrześniem zeszłego roku.
EnglishIn the post-Katrina era, we have still more in common.
Po tej powodzi nadal wiele nas łączy.
EnglishThe demand for equal pay for equal work goes back more than 30 years and we have still not been able to make it a reality.
Żądanie równych wynagrodzeń za taką samą ilość pracy zostało wysunięte ponad 30 lat temu i wciąż nie udało nam się go urzeczywistnić.
EnglishWe have still not understood and we are still trying to understand the Europe of the past, to understand how we got where we are today.
Nadal nie zrozumieliśmy jednak przeszłości Europy i wciąż usiłujemy to uczynić, aby pojąć, jak znaleźliśmy się w obecnej sytuacji.
EnglishHowever, we have still to find this new social contract in the knowledge society between copyright and the protection of fundamental rights.
Mimo to, nadal musimy wypracować nową umowę społeczną w społeczeństwie opartym na wiedzy, pomiędzy prawem autorskim a ochroną praw podstawowych.
EnglishWe can see that, by the end of 2013, we will have spent a total of EUR 3 billion, and we have still not managed to decommission the plants.
Wiemy, że do końca 2013 roku będziemy musieli wydać kwotę łączną 3 miliardy euro, a ciągle jeszcze nie udało nam się zlikwidować tych elektrowni.
EnglishSignificant progress has certainly been made, but combating gender inequalities is a day to day task and we have still a long way to go.
Oczywiście dokonał się już pewien postęp w tej dziedzinie, ale zwalczanie nierówności płci jest codziennym trudem i przed nami pozostaje jeszcze długa droga.
EnglishThis would be a step towards the prudent management that financial institutions should practise and that we have still not achieved in Europe.
Byłby to krok naprzód w kierunku rozważnego zarządzania, jaki powinny stosować instytucje finansowe i którego w Europie niestety wciąż nie osiągnęliśmy.
EnglishWe have still not solved the problem of the financing of the ITER fusion energy project for the next few years - something that has been mentioned by several people.
Nie rozwiązaliśmy jeszcze problemu finansowania projektu energii fuzji jądrowej ITER w okresie najbliższych kilku lat - sprawy, którą poruszyło kilka osób.
English(SV) Mr President, Europe's greatest failure today is that we have still not succeeded in putting a stop to the people-trafficking that is going on right in front of our eyes.
(SV) Panie przewodniczący! Największa porażka Europy polega na tym, że wciąż nie udało nam się ukrócić handlu ludźmi, który odbywa się wprost na naszych oczach.
EnglishOn the issue of data protection in particular - the protection of European citizens from overzealous measures - we have still not achieved the result that we need and that we must achieve.
W szczególności w kwestii ochrony danych - ochrony obywateli Europy przed nadgorliwymi działaniami - nadal nie osiągnęliśmy wyniku, który potrzebujemy i musimy osiągnąć.
EnglishWe have been negotiating for a year and we have still not been able to secure EUR 5 billion out of an overall European Union budget which this year amounts to more than EUR 130 billion.
Od roku prowadzimy negocjacje i nadal nie jesteśmy w stanie zapewnić 5 miliardów euro z ogólnego budżetu Unii Europejskiej, który w roku bieżącym wynosi ponad 130 miliardów euro.

Other dictionary words

English
  • We have still

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Finnish-English dictionary.