"we have strengthened" translation into Polish

EN

"we have strengthened" in Polish

See the example sentences for the use of "we have strengthened" in context.

Similar translations for "we have strengthened" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
strengthened adjective
to strengthen verb

Context sentences for "we have strengthened" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the mean time we have strengthened our staffing on market access activities in Brussels.
W międzyczasie wzmocniliśmy nasze kadry pracujące w Brukseli nad zagadnieniami dostępu do rynku.
EnglishToday, we have strengthened women's rights, but also those of men, with this paternity leave.
Dzisiaj wzmocniliśmy prawa kobiet, ale również prawa mężczyzn za pomocą przedmiotowego urlopu ojcowskiego.
EnglishCreativity and culture are values of the European Union which we have strengthened and have to maintain.
Twórczość i kultura to wartości Unii Europejskiej, które już umocniliśmy i teraz musimy utrzymać.
EnglishWith this directive, we have strengthened the Member States' responsibilities.
Chcemy to zmienić poprzez przedmiotową dyrektywę, która zwiększy odpowiedzialność państw członkowskich.
EnglishWe have strengthened these rights even more.
Wzmocniliśmy te prawa jeszcze bardziej.
EnglishThe economic and financial crisis hit us hard but we have shown the ability to act and we have strengthened our resistance.
Kryzys gospodarczy i finansowy uderzył w nas mocno, ale pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie podjąć działania i wzmocniliśmy naszą odporność.
EnglishWe have strengthened the internal market, we have improved food safety and we have increased the responsibility of food producers and suppliers.
Wzmocniliśmy rynek wewnętrzny, poprawiliśmy bezpieczeństwo żywności i zwiększyliśmy odpowiedzialność producentów i dostawców żywności.
EnglishThe first is financial market supervision, where, as a first step, we have strengthened the role of CEPS and that of the European Central Bank.
Pierwszy dotyczy nadzoru nad rynkiem finansowym; w tym przypadku - jako pierwszy krok - wzmocniliśmy rolę CEPS i Europejskiego Banku Centralnego.
EnglishFirstly, I think that it has been a great victory for consumers that we have strengthened the requirements imposed on enterprises throughout the supply chain.
Po pierwsze, uważam, że wielkim zwycięstwem konsumentów jest wzmocnienie wymogów względem przedsiębiorstw w całym łańcuchu dostaw.
EnglishFrom the military perspective, we have strengthened operational capability beyond the use of NATO capabilities in accordance with the Berlin Plus Agreement.
Z wojskowego punktu widzenia, umocniliśmy zdolność operacyjną poza wykorzystanie możliwości NATO zgodnie z uzgodnieniami Berlin plus.

Other dictionary words

English
  • we have strengthened

More translations in the English-Romanian dictionary.