"we have successfully" translation into Polish

EN

"we have successfully" in Polish

See the example sentences for the use of "we have successfully" in context.

Similar translations for "we have successfully" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
successfully adverb
successful adjective
success noun

Context sentences for "we have successfully" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am of the opinion that we have successfully carried out this function of monitoring.
Moim zdaniem to zadanie związane z monitorowaniem wykonaliśmy pomyślnie.
EnglishWe have successfully amended both reports, and will be supporting both of them when it comes to the vote.
Udało się nam zmienić oba sprawozdania i poprzemy je w trakcie głosowania.
EnglishAnd we need some type of error correction redundancy to guarantee that we have successfully built what we want.
Potrzeba też technik korygujących dodających nadmiarowość by naprawiać błędy.
EnglishAs has already been pointed out, we have successfully negotiated an agreement, a compromise.
Jak już zaznaczono, udało nam się wynegocjować kompromis.
EnglishWe have successfully fought to include a reduction in the penalties for slight deviations from the set targets.
Udało się nam wygrać batalię o ograniczenie kar za niewielkie odstępstwa od ustanowionych celów.
EnglishWe have successfully overcome the recent danger.
Udało nam się pomyślnie przezwyciężyć niebezpieczeństwa.
EnglishWe have successfully asked for the trade unions to be able to represent immigrants in administrative and civil cases.
Z powodzeniem zwróciliśmy się o to, aby związki zawodowe mogły reprezentować imigrantów w sprawach administracyjnych i cywilnych.
EnglishWe have successfully carried out this function.
EnglishTherefore, this is a contract which is based on the conditions on the labour market and we have successfully recruited a lot of good contract agents.
Dlatego jest to umowa oparta na warunkach obowiązujących na rynku pracy, a nam udało się z powodzeniem zatrudnić wielu dobrych pracowników kontraktowych.
EnglishSpeaking personally, I am especially glad that we have successfully approved an equally important proposal on the liberalisation of rail passenger transport.
Mówiąc osobiście, jestem szczególnie zadowolony, że udało nam się zatwierdzić równie ważny wniosek dotyczący liberalizacji pasażerskiego transportu kolejowego.
EnglishThe fact that we have successfully achieved this task of changing the College's composition is actually a success for the European Parliament in general and for our political group in particular.
Fakt, że udało nam się zmienić skład kolegium, jest zasługą Parlamentu Europejskiego ogółem, a szczególnie naszej grupy politycznej.
EnglishWe have successfully pushed to change subsidies, so that 80% of subsidies no longer benefit just 20% of the largest farmers, and in this way we have helped small farmers.
Udało nam się przeforsować zmiany w zakresie dotacji i obecnie 80 % dopłat nie trafia już w ręce zaledwie 20 % największych gospodarstw rolnych, dzięki czemu pomogliśmy drobnym rolnikom.
EnglishFor those two reasons also, this is an extremely important compromise that we have successfully negotiated between Parliament and the Council of Ministers and that we shall, I hope, adopt tomorrow.
Leżą one również u podstaw niezwykłej wagi kompromisu, który zdołaliśmy wynegocjować między Parlamentem a Radą Ministrów i który - mam nadzieję - jutro przyjmiemy.
EnglishSome of these subjects have also been included in the report of the main committee, the Committee on Culture and Education, which gives me hope that we have successfully achieved a complete report.
Niektóre z tych tematów znalazły się również w sprawozdaniu głównej komisji, komisji kultury i edukacji, co daje mi nadzieję na to, że udało nam się sporządzić pełne sprawozdanie.

Other dictionary words

English
  • we have successfully

More translations in the Greek-English dictionary.