"we have taken" translation into Polish

EN

"we have taken" in Polish

See the example sentences for the use of "we have taken" in context.

Context sentences for "we have taken" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope that we are sending out a signal that we have taken action in this area.
Mam nadzieję, że wysyłamy sygnał, iż podjęliśmy działania w tej dziedzinie.
EnglishMrs De Sarnez, thank you for saying that we have taken the right decisions.
Pani poseł De Sarnez! Dziękuję za podkreślenie, że podjęliśmy właściwe decyzje.
EnglishHowever, there are clear reasons why we have taken part in this resolution.
Jednak istnieją wyraźne powody, dla których wzięliśmy udział w tej rezolucji.
EnglishThank you for discussing the issue of simplification; we have taken note of your comments.
Dziękujemy za dyskusję na temat uproszczenia; wzięliśmy pod uwagę Państwa uwagi.
EnglishOtherwise, we have taken all measures to support agriculture as always.
A oprócz tego, jak zwykle, podjęliśmy wszelkie środki, żeby wesprzeć rolnictwo.
EnglishMr President, we have taken another step towards European integration.
Panie przewodniczący! Zrobiliśmy kolejny krok w kierunku integracji Europejskiej.
EnglishWe have taken some time to find a solution that will include everyone.
Trochę czasu zajmie na znalezienie rozwiązania, które obejmować będzie wszystkich.
EnglishI only hope that we will not live to regret the decision we have taken with respect to Kosovo.
Mam tylko nadzieję, że nie będziemy żałowali decyzji podjętej w sprawie Kosowa.
EnglishI think the reforms we have taken will move us in the right direction.
Myślę, że reformy, które zapoczątkowaliśmy, skierują nas na właściwe tory.
EnglishWe have taken the position that spent nuclear fuel must be controlled.
Stoimy na stanowisku, że wypalone paliwo jądrowe musi podlegać kontroli.
EnglishHowever, I have always represented the social objectives and we have taken this very seriously.
Ja jednak popieram cele społeczne i zawsze bardzo poważnie braliśmy je pod rozwagę.
EnglishThey will therefore appreciate the decisions we have taken as regards budget.
Docenią zatem decyzje, jakie podjęliśmy w odniesieniu do budżetu.
EnglishOnce again I would like to thank the rapporteur and to note that we have taken a step forward.
Jeszcze raz pragnę podziękować sprawozdawcy i podkreślić, że zrobiliśmy krok naprzód.
EnglishWe have taken good note of the points identified in both the Rasmussen and Leinen reports.
Zwróciliśmy uwagę na punkty przestawione w sprawozdaniach obu posłów: Rasmussena i Lehne.
EnglishI have explained in the introduction which steps we have taken and how the decision is made.
We wstępie wyjaśniłem, jakie kroki podjęliśmy i w jaki sposób podejmowana jest decyzja.
EnglishWe have taken a strong stance, however, and we have to proceed from that.
Przyjęliśmy jednak zdecydowane stanowisko i nie możemy się wycofać.
EnglishWe have taken an important decision for Europe's citizens, enterprises and the single market.
Podjęliśmy decyzję ważną dla europejskich obywateli, przedsiębiorstw i wspólnego rynku.
EnglishIn recent years, we have taken things too far with the removal of many of the market regulations.
W ubiegłych latach posunęliśmy się za daleko z likwidacją wielu regulacji rynkowych.
EnglishMr President, we have taken a very clear position on Galileo.
Panie przewodniczący! Przyjęliśmy bardzo wyraźne stanowisko w sprawie Galileo.
EnglishThis is a joint resolution which we have taken the trouble to debate in a highly conciliatory manner.
Jest to wspólna rezolucja, nad którą dyskutowaliśmy w wysoce pojednawczym tonie.

Other dictionary words

English
  • we have taken

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.