"we have talked" translation into Polish

EN

"we have talked" in Polish

See the example sentences for the use of "we have talked" in context.

Similar translations for "we have talked" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to talk verb
talk noun

Context sentences for "we have talked" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat costs various Member States several million euros, which we have talked about.
Kosztuje to również państwa członkowskie kilka milionów euro, o których była mowa.
EnglishWe have talked about it for the last ten years without achieving the objective.
Debatujemy nad tym przez ostatnie dziesięć lat, nie osiągając celu.
EnglishThis gave clear European added value, which is something we have talked so much about today.
To dało wyraźną europejską wartość dodaną, o której dzisiaj tak wiele mówimy.
English(DE) Mr President, I believe that we have talked a great deal about sustainability.
(DE) Panie przewodniczący! Moim zdaniem bardzo dużo zostało powiedziane na temat stabilności.
EnglishWe have talked a lot about dissemination and exchange of data and information.
Dużo mówiliśmy o rozpowszechnianiu i wymianie danych i informacji.
English(DE) Madam President, in the last few minutes we have talked a lot about industry.
(DE) Pani przewodnicząca! W ciągu ostatnich paru minut powiedzieliśmy wiele na temat przemysłu.
EnglishWe have talked a lot about the transfer of aggregated data, so-called bulk data transfers.
Wiele mówiliśmy o przesyłaniu danych zagregowanych, tak zwanym masowym przesyłaniu danych.
EnglishWe have talked about some of these problematic aspects today.
O niektórych takich bardziej problematycznych sprawach rozmawialiśmy dzisiaj.
EnglishWe have talked about this in the past for Europe; now it is needed at the WTO!
Dyskutowaliśmy na ten temat w przeszłości w odniesieniu do Europy; teraz musimy to uczynić w odniesieniu do WTO!
EnglishHowever, we have talked about this comprehensive approach before.
O tym "kompleksowym podejściu” rozmawialiśmy już wcześniej.
EnglishDuring other sessions, we have talked about other countries.
W czasie innych sesji mówiliśmy o innych państwach.
EnglishWe have talked about Europe a great deal in the European Parliament today.
EnglishWe have talked about this over the last few hours.
Przez kilka ostatnich godzin rozmawialiśmy na ten temat.
EnglishIt is certainly the first time that we have talked about this issue, but it should not be the last.
To z pewnością pierwszy raz, kiedy rozmawiamy o tej ważnej kwestii, lecz nie powinna to być ostatnia taka dyskusja.
EnglishWe have talked about the responsibilities of the African people, but we should also remember our own responsibilities.
Dyskutowaliśmy o odpowiedzialności Afrykańczyków, ale nie możemy zapomnieć o naszej własnej odpowiedzialności.
EnglishWe have talked a great deal about PBTs.
Dużo rozmawialiśmy o PBT (politereftalan butylenu).
EnglishWe have talked about lifelong learning.
Rozmawialiśmy o uczeniu się przez całe życie.
EnglishToday we have talked at length about those future steps forward, which are also important challenges for the work we are to do.
Dzisiaj szczegółowo omawialiśmy te przyszłe działania, które stanowią istotne wyzwanie w pracy, którą musimy wykonać.
EnglishWe have talked about this to the eminent representatives of the Committee on Legal Affairs as allies on several occasions.
Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat ze znamienitymi przedstawicielami Komisji Prawnej, którzy są naszymi sprzymierzeńcami.
EnglishWe have talked to our interlocutors.

Other dictionary words

English
  • we have talked

Have a look at the English-Turkish dictionary by bab.la.