"we have the right" translation into Polish

EN

"we have the right" in Polish

See the example sentences for the use of "we have the right" in context.

Similar translations for "we have the right" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
the article
the conjunction
Polish
right noun
right adjective
right adverb

Context sentences for "we have the right" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have been elected by this Parliament, so we have the right to express our opinion.
Zostaliśmy wybrani przez ten Parlament, a więc mamy prawo wyrażać swoją opinię.
EnglishAfter all, we have the right and the duty to defend the values of our open society.
Przecież wszyscy mamy obowiązek i prawo bronić wartości naszego otwartego społeczeństwa.
EnglishIndeed, we have a right to carry out this process; it is conferred by the treaties.
W istocie mamy prawo do przeprowadzenia tej procedury; przysługuje nam ono z mocy traktatów.
EnglishTomorrow we shall propose a truly golden opportunity, and we have no right not to seize it.
Jutro przedstawimy prawdziwie wyjątkową szansę i nie mamy prawa jej nie wykorzystać.
EnglishWe have a right to safe roads, and we should start with the young.
Mamy prawo do bezpieczeństwa na naszych drogach i powinniśmy zacząć od młodzieży.
EnglishWe have no right to be in Africa, none whatsoever, whether moral or otherwise.
Nie mamy żadnego prawa, żeby być w Afryce, żadnego - ani moralnego, ani jakiegokolwiek innego.
EnglishWe have no right to remain impartial when confronted with barbaric inhuman behaviour.
Nie mamy prawa pozostawać bezstronnymi, jeśli stajemy wobec barbarzyńskich nieludzkich zachowań.
EnglishIn Mr Barroso, we have the right leader to take the Commission forward.
Pan Barroso jest właściwym liderem, który może poprowadzić Komisję.
EnglishAll I am saying is that this place, right here, is a place where we have the right to say anything.
Mówię tylko, że to miejsce, właśnie to, w którym jesteśmy, jest miejscem, w którym mamy prawo mówić wszystko.
EnglishWhat is it that we have every right to ask of ourselves, out of our shared humanity and out of the human spirit?
Czego mamy pełne prawo wymagać od siebie, przez wzgląd na człowieczeństwo i z głębi ludzkiego ducha?
EnglishWhat we have extant right now, at the beginning of this system, is the U.N.
To co jeszcze przetrwało na początku tego systemu, to Rada Bezpieczeństwa ONZ w roli wielkiej ławy przysięgłych.
EnglishUnder Article 36 of our Accession Treaty we have the right to start reactivating this nuclear power station.
Z mocy art. 36 naszego traktatu akcesyjnego mamy prawo przystąpić do ponownego uruchomienia wspomnianej elektrowni jądrowej.
EnglishAs consumers, we have the right to know that.
Jako konsumenci mamy prawo to wiedzieć.
EnglishThat said, the Commission can act in these situations only when we have the right legal basis on which to do so.
Niemniej jednak Komisja może w takich sytuacjach podejmować działania tylko, jeżeli dysponuje w tym celu stosowną podstawą prawną.
EnglishWe have a right to discover its values.
EnglishBut we have the right springboard.
Dysponujemy jednak dobrą trampoliną.
EnglishWe have the right to speak freely.
Mamy prawo wypowiadać się swobodnie.
EnglishWe have no right to renounce European citizenship, even if we completely reject - as I do - the whole concept of such a thing.
Nikt z nas nie ma prawa zrzec się obywatelstwa europejskiego, nawet jeżeli - podobnie jak ja - całkowicie odrzuca jego koncepcję.
EnglishFirstly, do we need new sources of revenue and do we have the right, in this Parliament, to discuss the revenue side from time to time?
Po pierwsze, czy potrzebujemy nowych źródeł przychodów i czy Parlament ma prawo czasami dyskutować o stronie dochodowej?
EnglishThis debate about the EUR 5 billion shows that we have the right agenda and that we have to strengthen purchasing power in rural areas.
Ta debata wokół 5 miliardów euro pokazuje, że mamy właściwy program, i że musimy wzmocnić siłę nabywczą w obszarach wiejskich.

Other dictionary words

English
  • we have the right

Even more translations in the Swahili-English dictionary by bab.la.