"we have to" translation into Polish

EN

"we have to" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to" in context.

Similar translations for "we have to" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "we have to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
Teraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.
EnglishDo therefore this that we say to thee: We have four men that have a vow on them;
A przetoż czyń to, coć mówimy; Mamy tu czterech mężów, którzy na sobie ślub mają;
EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
EnglishWe have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.
EnglishWe cannot understand them because we have not received the relevant education.
Nie możemy ich zrozumieć, ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedniego wykształcenia.
EnglishThat is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
Takie jest nasze żądanie i w związku z tym przedłożyliśmy alternatywną rezolucję.
EnglishWe have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
Panie Pośle Bloom, zadecydowaliśmy demokratycznie, że powinien pan go opuścić.
EnglishBut the point is, if it's a production tool, why do we have to worry about that?
Ale skoro jest to narzędzie produkcji, dlaczego ludzie mają się o nie martwić?
EnglishThe Commission - we have just heard - is expecting a negative impact on growth.
Jak przed chwilą usłyszeliśmy Komisja oczekuje negatywnych skutków dla wzrostu.
EnglishThat has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
Ma to związek z tym, że musimy przemieszczać się między Strasburgiem a Brukselą.
EnglishWe have ensured that the human factor is widely represented in the test criteria.
Zadbaliśmy o to, by czynnik ludzki odgrywał istotną rolę wśród kryteriów testu.
EnglishWe have not chosen measures that encourage more sustainable carriage of goods.
Nie wybraliśmy środków zachęcających do bardziej zrównoważonego przewozu towarów.
EnglishThe European consensus that we have sought for years has therefore been found.
Zatem udało się znaleźć konsensus europejski, którego szukaliśmy przez wiele lat.
EnglishAs is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Jak często bywa, jesteśmy największym donatorem pomocy humanitarnej w Sri Lance.
EnglishSecondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
Po drugie, jak pani zauważyła, na froncie handlowym mamy historyczne powiązania.
EnglishWe have drawn up a list of measures that must be regulated by the rating agencies.
Sporządziliśmy listę środków, które muszą być regulowane przez agencje ratingowe.
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Od wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
EnglishWe have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.
Musimy zbadać przyczyny i siłę napędową, która przyciąga tych ludzi do Europy.
EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
EnglishWe have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
Możemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.

Other dictionary words

English
  • we have to

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.