"we have to come" translation into Polish

EN

"we have to come" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to come" in context.

Context sentences for "we have to come" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally, we have to come forward with a plan for the European banking sector.
Musimy wreszcie przedstawić plan dla europejskiego sektora bankowego.
EnglishI welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż w końcu osiągnęliśmy porozumienie w sprawie budżetu na rok 2011.
EnglishWe have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Właśnie wróciliśmy z rozmów, które były próbą rozwiązania problemów.
EnglishWe have not come up with an answer to the economic and financial crisis.
Nie znaleźliśmy odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy.
EnglishWe have experienced these difficult situations before and we have always come out stronger on the other side.
Przechodziliśmy już przez takie trudności i zawsze wychodziliśmy z nich silniejsi.
EnglishWhen it comes to restoration of hearing, we have certainly come a long way, a remarkably long way.
Jeśli chodzi o przywracanie słuchu, z pewnością osiągneliśy wiele.
EnglishWe have already come to an agreement, after all, on the water regime in the entire Danube region.
W końcu doszliśmy do porozumienia w przedmiocie systemu wodnego obejmującego cały region Dunaju.
EnglishConsequently, we have to come down hard on those behind it.
Dlatego musimy wziąć się poważnie za tych, którzy za nim stoją.
EnglishWe have just come from a meeting, thankfully, with Commissioner Rehn, who was very obliging with us.
Na szczęście właśnie wróciliśmy ze spotkania z komisarzem Rhenem, który był dla nas bardzo uprzejmy.
EnglishWe have to come to a conclusion, so we are really in what I would call the end game of these negotiations.
Musimy sfinalizować umowę, tak więc naprawdę uczestniczymy już teraz w końcowej rundzie tych negocjacji.
EnglishWe have not come nearly as far as this with the USA, despite the fact that we have been negotiating with the USA for a long time.
Mimo długotrwałych negocjacji nie zdołaliśmy tak dużo osiągnąć w umowie z USA.
EnglishWe have now come to a good compromise with the Council, which can be accepted after the first reading.
Osiągnęliśmy wspólnie z Radą dobre kompromisowe rozwiązanie, które może zostać przyjęte po pierwszym czytaniu.
EnglishWe have, however, come round to the common position.
Udało się nam jednak wypracować wspólne stanowisko.
English. ~~~ But the thinking that we have to come up with has to be based on a realistic assessment of where we are.
Nie.Lecz powinniśmy myśleć, o czymś co powinno polegać na realnej ocenie sytuacji w jakieś się znaleźliśmy.
EnglishWe have already come to a consensus on this.
Udało nam się już w tym względzie osiągnąć konsensus.
EnglishWe have rarely come across such a Stalinist report here in this House: it is pure, mendacious propaganda!
Rzadko mamy do czynienia ze sprawozdaniem w tak stalinowskim stylu tu w tej Izbie: jest to czysta, zakłamana propaganda!
EnglishWe have now come to the final stage for a new framework regulation, further evidence of better regulation.
Teraz doszliśmy do ostatecznego etapu dotyczącego nowych ram regulacyjnych, kolejnej oznaki lepszego stanowienia prawa.
EnglishThankfully, we have now come to the point where we can afford to cast our attention towards more ambitious goals.
Na szczęście znaleźliśmy się w punkcie, w którym możemy pozwolić sobie skierować naszą uwagę na ambitniejsze cele.
EnglishI think that we should not keep an unsustainable model so at a certain moment, we have to come back to sustainability.
Uważam, że nie powinniśmy utrzymywać modelu niestabilnego, bo w pewnym momencie musimy wrócić do stabilizacji.
EnglishWe have certainly come a long way and perhaps this pleasant, friendly gathering does not paint the whole picture.
Niewątpliwie przeszliśmy długą drogę i być może to miłe, przyjacielskie spotkanie nie oddaje całości obrazu sytuacji.

Other dictionary words

English
  • we have to come

Translations into more languages in the bab.la Thai-English dictionary.