"we have to find" translation into Polish

EN

"we have to find" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to find" in context.

Similar translations for "we have to find" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to preposition
Polish
to conjunction
find noun
to find verb

Context sentences for "we have to find" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has both positive and negative sides and we have to find the right balance.
Ma on zarówno pozytywne, jak i negatywne strony i musimy znaleźć odpowiednią równowagę.
EnglishSo we have to find a way of reconciling free trade with human security.
Tak więc musimy znaleźć sposób na pogodzenie wolnego handlu z bezpieczeństwem ludzkim.
EnglishWe have to find solutions to better streamline the national procedures.
Musimy znaleźć rozwiązania pozwalające na usprawnienie procedur krajowych.
EnglishWe have to find the breakout points that will help the European Union overcome the crisis.
Musimy znaleźć branże przełomowe, które pomogą Unii Europejskiej przezwyciężyć kryzys.
EnglishI understand the problems, and we have to find a synthesis and a solution.
Rozumiem te problemy, musimy zatem znaleźć syntezę i rozwiązanie.
EnglishIf we want the University to succeed, we have to find a budget for the years ahead.
Jeśli chcemy, by uniwersytet dobrze funkcjonował, musimy wyasygnować dla niego środki na nadchodzące lata.
EnglishBriefly, we have to find solutions adapted to the present, but especially to the future.
Krótko mówiąc, musimy znaleźć rozwiązania dostosowane do teraźniejszości, a zwłaszcza do przyszłości.
EnglishIt is sui generis so we have to find ways to develop it.
Ma ona charakter sui generis, w związku z czym musimy znaleźć sposoby na jej rozwinięcie.
EnglishSo that is why we have to find the right way to make them move.
Dlatego właśnie musimy znaleźć właściwy sposób postępowania.
EnglishAnd we have to find a way to create, in the generation of those alive today, a sense of generational mission.
Musimy znaleźć sposób stworzenia, w obecnie żyjącym pokoleniu, poczucia misji pokolenia.
EnglishWe have to find a way to manage our divergences while, at the same time, keeping a door open for dialogue.
Musimy znaleźć sposób, aby pogodzić rozbieżności, a jednocześnie pozostać otwarci na dialog.
EnglishSo we have to find a solution to unblock the situation.
Tak więc musimy znaleźć rozwiązanie, żeby tę sytuację odblokować.
EnglishHowever, we have to find where the problems are at present.
Musimy jednakże dowiedzieć się, gdzie obecnie leżą problemy.
EnglishWe have to find an answer to the question of what our aim is.
Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest nasz cel?
EnglishWe have to find partners for the present objective, and for an increased objective we do not have any partners at all.
Musimy znaleźć dla obecnego celu partnerów, a dla zwiększonego nie mamy ich w ogóle.
EnglishWe have to find ourselves an answer to whether commercial investments are more important than humanitarian assistance.
Musimy sobie odpowiedzieć, czy komercyjne inwestycje są ważniejsze czy pomoc humanitarna.
EnglishI think that we have to find some alternative sources of financial support if we do not use that money.
Myślę, że jeżeli nie wykorzystamy tych pieniędzy, to będziemy musieli znaleźć jakieś alternatywne źródła pomocy finansowej.
EnglishThere are problems, and we have to find a way forward.
Mamy problemy i musimy znaleźć wyjście.
EnglishAs to the number of products from developing countries, we have to find solutions to the challenges of globalisation.
W odniesieniu do wielu produktów z krajów rozwijających się, musimy znaleźć rozwiązania wobec wyzwań globalizacji.
EnglishSo we have to find additional instruments.
Dlatego musimy znaleźć instrument dodatkowe.

Other dictionary words

English
  • we have to find

In the English-Polish dictionary you will find more translations.