"we have to have" translation into Polish

EN

"we have to have" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to have" in context.

Similar translations for "we have to have" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "we have to have" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
EnglishWe have to have the courage at this point to appraise our own investment policies.
Musimy teraz mieć odwagę, aby ocenić naszą własną politykę inwestycyjną.
EnglishIf we want to have a real European Union, we have to have this internal market respected.
Jeżeli chcemy prawdziwej Unii Europejskiej, musimy szanować ten rynek wewnętrzny.
EnglishThey are European and international, and we have to have a modern rule book.
Są to problemy europejskie i międzynarodowe, a my musimy opracować nowoczesny zbiór zasad.
EnglishBut we have to have these priority changes, we have to have infrastructure to go with this.
Ale musimy ustalić nowe priorytety, potrzebna nam odpowiednia infrastruktura.
EnglishWe have to have a more democratic Union which allows citizens to take the initiative.
Potrzebujemy bardziej demokratycznej Unii, która pozwala obywatelom podejmować inicjatywę.
EnglishI would really claim that we have to have some more knowledge about it.
Naprawdę uważam, że musimy dysponować rozleglejszą wiedzą w tym zakresie.
EnglishWe have to have a dynamic strategy without in any way delegitimising the UN process.
Potrzebujemy dynamicznej strategii, która w żaden sposób nie naruszy legitymacji procesu ONZ.
EnglishWe have to have more theory, and it can come as much from the top down.
Musimy mieć więcej teorii i może ona jak najbardziej wynikać z analizy.
EnglishOf course we have to have a balance so as not to carry out most of them there.
Oczywiście musimy zapewnić równowagę, aby większość inwestycji nie była prowadzona w tych krajach.
English(NL) Mr President, ladies and gentlemen, we have to have the courage to see the truth before our eyes.
(NL) Panie przewodniczący, panie i panowie! Musimy odważnie spojrzeć prawdzie w oczy.
EnglishAnd for that sharing activity to happen, we have to have well-protected spaces of fair use.
Aby dzielenie się mogło spokojnie przebiegać, musimy mieć dobrze chronione przestrzenie użytkowe.
EnglishThat is why we are insisting that we have to have a better balance on this.
Dlatego nalegamy na większą równowagę w tej kwestii.
EnglishWe have to have a better focus on young people, which is clearly a key consideration for Europe 2020.
Musimy się bardziej skupić na ludziach młodych, co jest głównym celem strategii Europa 2020.
EnglishOn the global level, we have to have more than our own thing.
W globalnym ujęciu musimy spojrzeć na wszystkie aspekty.
EnglishOur rules are very clear: we have to have a vote.
Nasz regulamin jest bardzo jasny: musimy przeprowadzić głosowanie.
EnglishWe have to have the wisdom to wait a while to see how the implementation of the different plans evolves.
Musimy mieć na tyle rozsądku, by chwilę poczekać i zobaczyć, jak przebiega realizacja różnych planów.
EnglishWe have to have a very special technology to get into that unfamiliar world.
Żeby tam wejść, potrzeba technologii.
EnglishWe have to have a modern concept, which fits to the data.
Musimy mieć nowoczesny koncept, który pasuje do danych.
EnglishWe have to have a shared intimacy, a shared vision -- that means we have to work as one family; we have to understand ourselves that way.
To oznacza, że musimy pracować jako jedna rodzina, musimy rozumieć się w ten sposób.

Other dictionary words

English
  • we have to have

Have a look at the English-Indonesian dictionary by bab.la.