"we have to live" translation into Polish

EN

"we have to live" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to live" in context.

Similar translations for "we have to live" in Polish

we pronoun
Polish
to have verb
to preposition
Polish
to conjunction
live adjective
live adverb
to live verb

Context sentences for "we have to live" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am a realist, however, and I would say that now we have to live with it.
Jestem jednak realistą i stwierdzam, że teraz musimy z tym żyć.
EnglishThese are the kind of double standards we have to live with here.
Jest to rodzaj podwójnych norm, z jakimi musimy tu żyć.
EnglishAll of us who run a council - or indeed a government - know that sometimes we have to live within our means.
Wszyscy ci spośród nas, którzy prowadzą jakąś radę albo też rząd, wiedzą, że czasem musimy korzystać ze środków adekwatnych do naszych możliwości.
EnglishWe have to live with this.
EnglishHow much longer do we have to live under the illusion of a market which gives financiers more than they deserve but which impoverishes the people?
Jak długo jeszcze mamy żyć z tą iluzją rynku, który daje przedstawicielom finansjery więcej, niż na to zasługują, lecz prowadzi do zubożenia ludzi?
EnglishEve Ensler: You know, I think Carl Jung once said that in order to survive the twentieth century, we have to live with two existing thoughts, opposite thoughts, at the same time.
Wiesz, to chyba Carl Jung powiedział, że aby przeżyć XX wiek musimy żyć z dwiema równoległymi, ale sprzecznymi myślami jednocześnie.
EnglishThe tragedy in the Strait of Kerch is something we have to live and cope with within the shortest possible time limits, especially those of us who border on the Black Sea region.
Tragedia w Cieśninie Kerczeńskiej jest czymś, z czym należy się uporać jak najprędzej, szczególnie jeśli chodzi o państwa, których granice morskie znajdują się na Morzu Czarnym.
EnglishI welcome your approach, Commissioner, because we have to live in the real world, and because we have to be fully aware of the risks and negative consequences of open confrontation with Russia.
Z radością witam podejście pani komisarz, ponieważ żyjemy w realnym świecie i musimy mieć pełną świadomość ryzyka oraz negatywnych konsekwencji otwartej konfrontacji z Rosją.

Other dictionary words

English
  • we have to live

Moreover, bab.la provides the English-Korean dictionary for more translations.