"we have to make" translation into Polish

EN

"we have to make" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to make" in context.

Context sentences for "we have to make" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSimilarly I do not believe that we have to make a choice between Nice or Lisbon.
Podobnie nie uważam, abyśmy musieli wybierać pomiędzy Niceą i Lizboną.
EnglishIt could be electric cars as well, so we have to make this distinction.
Może tu również chodzić o samochody elektryczne, musimy więc dokonać tego rozróżnienia.
EnglishThat is the criticism we have to make of this consumers' directive.
Jest to krytyka, jaką musimy przedstawić w odniesieniu do tej dyrektywy konsumenckiej.
EnglishNevertheless, we have to make sure that a bigger share of this money reaches every student.
Niemniej, musimy zagwarantować, by większa część tych pieniędzy docierała do każdego studenta.
EnglishWe have to make sure that smart energy does not remain a dream.
Nie możemy dopuścić, żeby zielona energia pozostała w sferze marzeń.
EnglishWe have to make sure that the programme is socially just - and it is not yet socially just.
Musimy zapewnić, aby program ten był sprawiedliwy pod względem społecznym, a taki jeszcze nie jest.
EnglishWe have to make clear that this is not delocalisation outside the European Union.
Musimy sobie uzmysłowić, że to nie jest przenoszenie działalności gospodarczej poza obszar Unii Europejskiej.
EnglishThe idea has become so popular that we have to make a judicious choice when selecting the subject.
Koncepcja ta stała się tak popularna, że wybierając temat musimy dokonywać wyważonego wyboru.
EnglishAt the same time we have to make sure that this money is well spent to ensure the maximum effect.
Jednocześnie musimy dopilnować, aby środki te zostały dobrze wydane i zapewniły maksymalny efekt.
EnglishSome of the files we have to make accessible are this thick.
Niektóre akta spraw, które musimy udostępnić, mają taką grubość.
EnglishAnd, somehow, we have to make changes that will bring that down to zero.
Średnio jest to 5 ton na jednego mieszkańca planety.
EnglishWe have to make sure that the new EU 2020 programme does not repeat the mistakes of the Lisbon Strategy.
Musimy się upewnić, by w nowym programie UE 2020 nie powtórzono błędów strategii lizbońskiej.
EnglishNow it seems that we have to make sure that we do not hurt the sensitive feelings of Mr Erdoğan and Mr Gül.
Obecnie istotne wydaje się, abyśmy nie urazili wrażliwych uczuć pana Erdoğana i pana Güla.
EnglishWe have to make this happen, and we can do it with the modern communications that TED has introduced.
Byłam niezwykle wzruszona reakcją wszystkich naszych partnerów.
EnglishWe have to make sure that minorities also feel protected.
Musimy się upewnić, że również mniejszości czują się chronione.
EnglishThe basic assumption we have to make is that decision making is transparent.
Podstawowym założeniem, które musimy przyjąć, jest konieczność zapewnienia przejrzystości procesu podejmowania decyzji.
EnglishIt may happen, but to check if it can or not, we have to make serious, credible tests.
Może się tak zdarzyć, ale aby sprawdzić czy może się tak stać czy nie, musimy przeprowadzić poważne wiarygodne testy.
EnglishWe have to make a European copyright framework fit for purpose in the 21st century.
Musimy sprawić, aby w XXI stuleciu europejskie ramy prawne w dziedzinie praw autorskich były odpowiednie dla swoich celów.
EnglishBut we have to make sure that history is not misused.
Ale musimy zapobiec wykorzystywaniu historii do złych celów.
EnglishWe have to make a choice, including in what we say here.
Musimy dokonać wyboru, uwzględniając to, co tutaj mówimy.

Other dictionary words

English
  • we have to make

Even more translations in the Czech-English dictionary by bab.la.