"we have to make sure" translation into Polish

EN

"we have to make sure" in Polish

See the example sentences for the use of "we have to make sure" in context.

Context sentences for "we have to make sure" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNevertheless, we have to make sure that a bigger share of this money reaches every student.
Niemniej, musimy zagwarantować, by większa część tych pieniędzy docierała do każdego studenta.
EnglishWe have to make sure that smart energy does not remain a dream.
Nie możemy dopuścić, żeby zielona energia pozostała w sferze marzeń.
EnglishWe have to make sure that the programme is socially just - and it is not yet socially just.
Musimy zapewnić, aby program ten był sprawiedliwy pod względem społecznym, a taki jeszcze nie jest.
EnglishAt the same time we have to make sure that this money is well spent to ensure the maximum effect.
Jednocześnie musimy dopilnować, aby środki te zostały dobrze wydane i zapewniły maksymalny efekt.
EnglishWe have to make sure that the new EU 2020 programme does not repeat the mistakes of the Lisbon Strategy.
Musimy się upewnić, by w nowym programie UE 2020 nie powtórzono błędów strategii lizbońskiej.
EnglishNow it seems that we have to make sure that we do not hurt the sensitive feelings of Mr Erdoğan and Mr Gül.
Obecnie istotne wydaje się, abyśmy nie urazili wrażliwych uczuć pana Erdoğana i pana Güla.
EnglishWe have to make sure that minorities also feel protected.
Musimy się upewnić, że również mniejszości czują się chronione.
EnglishBut we have to make sure that history is not misused.
Ale musimy zapobiec wykorzystywaniu historii do złych celów.
EnglishWe have to make sure that this dire economic crisis does not turn into an even more dreadful political crisis.
Musimy zyskać pewność, że ten okropny kryzys nie przekształci się w jeszcze straszniejszy kryzys polityczny.
EnglishMr President, when we look back at this financial crisis, we have to make sure that we learn some lessons.
Panie Przewodniczący! Robiąc bilans kryzysu finansowego, musimy upewnić się, że wyciągnęliśmy zeń jakieś wnioski.
EnglishWe have to make sure that no one is left behind.
Musimy mieć pewność, że nikt nie pozostanie w tyle.
EnglishWe have to make sure that research facilities are available in Europe so we do not lose people abroad.
Musimy także zapewnić ośrodki badawcze na terenie Europy, aby nie tracić pracowników decydujących się na wyjazd za granicę.
EnglishWe have to make sure, first of all, that the humanitarian aid and support goes in and gets to the right places.
W pierwszej kolejności musimy mieć pewność, że pomoc humanitarna zostanie uruchomiona i dotrze we właściwe miejsca.
EnglishThese tests are essential, because we have to make sure that our populations regain confidence in our nuclear power stations.
Testy te są niezbędne, ponieważ musimy zadbać o to, by nasi obywatele odzyskali zaufanie do naszych elektrowni jądrowych.
EnglishThere we have to make sure we come much closer to each other, but also speak frankly on the difficulties and the differences that exist.
Musimy zyskać pewność, że się do siebie zbliżamy, ale także szczerze rozmawiać o istniejących trudnościach i różnicach.
EnglishHowever, in order to be persuasive, we have to make sure that this principle is properly applied in the EU Member States too.
Aby jednak nasz głos brzmiał przekonująco, musimy zapewnić odpowiednie przestrzeganie tych reguł również w państwach członkowskich.
EnglishIf we want sustainable mobility, we have to make sure that the external transport costs are integrated into what users pay.
Jeżeli chcemy zrównoważonej mobilności, musimy zadbać o to, by koszty zewnętrzne transportu uwzględniane były w cenie odnośnych usług.
EnglishI think we have to make sure that we look at this and that we have a system by which we can license these products.
Myślę, że powinniśmy poważnie się zastanowić nad tą sprawą i wykorzystać istniejące możliwości do wydania odpowiednich pozwoleń na te produkty.
EnglishNeedless to say, we have to make sure that employment in the steel, paper or automotive sector does not disappear abroad.
Nie potrzeba mówić, że nie możemy dopuścić, aby miejsca pracy w sektorach hutnictwa, papiernictwa lub motoryzacji zostały przeniesione za granicę.
EnglishWe have to make sure that the young generation has opportunities, and learns how to live together in the diverse society which is Pakistan.
Musimy zapewnić młodemu pokoleniu odpowiednie możliwości, w tym możliwość nauczenia się współistnienia w zróżnicowanym społeczeństwie, jakim jest Pakistan.

Other dictionary words

English
  • we have to make sure

Search for more words in the English-Vietnamese dictionary.