"well established" translation into Polish

EN

"well established" in Polish

PL
volume_up
well {interj.}
PL
PL

EN well established
volume_up
{adjective}

1. "fact"

well established
volume_up
powszechnie uznany {adj. m} (fakt)

Similar translations for "well established" in Polish

well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish
to well verb
established adjective
to establish verb

Context sentences for "well established" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
To wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.
EnglishSafety and efficacy in this group has not been well established.
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność w tej grupie nie zostało ustalone.
EnglishSafety and efficacy in this group has not been well established.
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność w tej grupie nie zostało dostatecznie ustalone.
EnglishThe need for the whole programme is far from well established.
Nie ustalono jeszcze bynajmniej, czy cały program w ogóle jest potrzebny.
EnglishIt's a well-established fact of these animals that they actually bluff.
To znany fakt, że te zwierząta rzeczywiście blefują.
EnglishThe office of Ombudsman is today well established and I would like to congratulate it on its good work.
Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich ma już ustaloną pozycję i chciałbym pogratulować mu dobrej pracy.
EnglishThe applicant provided a justification for submission of this application on a “ well-established use” basis.
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie przedłożenia tego wniosku w oparciu o „ ugruntowane zastosowanie ”.
EnglishRecent, minor climate changes are entirely consistent with well-established, long-term natural climate cycles.
Niedawne minimalne zmiany klimatu są całkowicie zgodne z utrwalonymi długookresowymi cyklami klimatycznymi.
EnglishSecondly, a single internal energy market must be established, as well as a renewable energy market.
Po drugie, konieczne jest ustanowienie jednolitego wewnętrznego rynku energii, jak również rynku energii odnawialnej.
EnglishContacts at expert level are well established with the French authorities, thus allowing effective progress.
Utrzymuje się dobry kontakt z władzami francuskimi na poziomie eksperckim, umożliwiając tym samym skuteczny postęp.
EnglishBile acid binding by ion exchange resins is a well-established method of lowering blood cholesterol.
Wiązanie kwasów żółciowych przez żywice jonowymienne jest powszechnie uznaną metodą obniżania stężenia cholesterolu we krwi.
EnglishScientific consensus on the origins and causes of climate change is well-established and recognised worldwide.
Konsensus świata nauki w sprawie pochodzenia i przyczyn zmian klimatycznych jest ugruntowany i uznawany na całym świecie.
EnglishOur enlargement policy is well established, and has taken on board the lessons learned from previous enlargements.
Nasza polityka rozszerzenia jest ustabilizowana i uwzględnia wnioski płynące z poprzednich rozszerzeń. W grudniu 2007 r.
EnglishThe applicant demonstrated through these references that the product fulfils the criteria for a well-established use application.
Poprzez tę literaturę wnioskodawca wykazał, że preparat spełnia kryteria ugruntowanego zastosowania medycznego.
EnglishIts implementation is well established.
Jego realizacja jest mocno zaawansowana.
EnglishIn conclusion the applicant has justified their application as well-established use of the active substance, doxycycline.
Podsumowując, wnioskodawca uzasadnił swój wniosek, jak również ugruntowane zastosowanie medyczne substancji czynnej – doksycykliny.
EnglishIts relevance does not appear to be well established on the ground, and we feel that maintaining this separation after 2013 may pose a problem.
Zasadność jego utrzymywania zdaje się nie mieć dobrych podstaw; uważamy, że utrzymanie tego podziału po 2013 r. może stanowić problem.
EnglishIn the introduction to the responses the applicant has given a justification for submission of this application on a “ well-established use” basis.
We wstępie do odpowiedzi wnioskodawca przedstawił uzasadnienie przedłożenia tego wniosku w oparciu o „ ugruntowane zastosowanie medyczne ”.
EnglishAnd evolution, although it was established well over 100 years ago by Charles Darwin and a vast number of other people, evolution still is a little bit intangible.
Pomimo, że ewolucję odkrył ponad 100 lat temu Karol Darwin przy wsparciu wielu innych ludzi, wciąż jest nieco niezrozumiała.
EnglishWith regard to free movement of citizens within the European Union, Directive 2004/38 is based on well-established principles of Union law.
W zakresie swobodnego przemieszczania się obywateli na terytorium Unii Europejskiej, dyrektywa 2004/38 bazuje na utrwalonych zasadach prawa unijnego.