"wellbeing" translation into Polish

EN

"wellbeing" in Polish

EN

wellbeing {noun}

volume_up
(DE) Madam President, the wellbeing of patients is key here.
Sprawą centralnej wagi jest dobre samopoczucie pacjentów.
Mental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.
Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie należą do najważniejszych wyzwań naszych czasów.
The health and wellbeing of patients has to be at the core of the law we make in this area.
Sednem prawa, które stanowimy w tym obszarze, musi być zdrowie i dobre samopoczucie pacjentów.

Synonyms (English) for "wellbeing":

wellbeing

Context sentences for "wellbeing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe strategy should also include measures to promote the well-being of families.
Strategia powinna także obejmować środki mające na celu wspieranie dobrobytu rodzin.
EnglishNothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
Nic nie jest ważniejsze niż zdrowie, dobrobyt i przyszłość naszych dzieci.
EnglishROD: No, but it means that your priority has to be their well-being first, I think.
ROS: Nie, ale to znaczy, że twoim priorytetem musi być ich dobro, jak sądzę.
EnglishTheir billboards are manuals, prayers to the well-being of all sentient creatures.
Ich billboardy są podręcznikami, modlitwami za pomyślność wszystkich czujących istot.
English The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.2.
    Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów.2.
EnglishAs a project, Europe has been about peace, social well-being, freedom and growth.
Europa to projekt na rzecz pokoju, opieki społecznej, wolności i wzrostu.
EnglishAnd this is a measure of how much well-being we get for our planetary resource use.
To miara jakości życia w stosunku do wykorzystywanych zasobów naturalnych.
EnglishWe need up-to-date legislation to protect the well-being of our children.
W celu ochrony dobrobytu naszych dzieci, potrzebne jest nam aktualne ustawodawstwo.
EnglishI would welcome a monetary estimation of their contribution to people's well-being.
Z zadowoleniem przyjąłbym pieniężną wycenę ich wkładu w dobrobyt ludzki.
EnglishArtistic education is a vector of well-being, creativity and social integration.
Edukacja artystyczna stanowi przekaźnikiem dobrostanu, kreatywności i integracji społecznej.
EnglishRadical measures are needed on this matter for the sake of our children's well-being.
Konieczne są radykalne działania w tej kwestii dla dobra naszych dzieci.
EnglishThe Lisbon Strategy's sole priority should be the wellbeing of citizens.
Jedynym priorytetem strategii lizbońskiej powinien być dobrobyt obywateli.
EnglishForests are an important source of livelihood and well-being within our borders.
Lasy są ważnym źródłem utrzymania i dobrobytu w naszych granicach.
EnglishMental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.
Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie należą do najważniejszych wyzwań naszych czasów.
EnglishEmployers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Pracodawcy coraz częściej dostrzegają powiązania między dobrym samopoczuciem a produktywnością.
EnglishThey look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
Dbają o środowisko, dobrostan zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności.
EnglishPeople's well-being cannot simply be expressed as an index or a curve.
Dobrostanu ludzi nie można tak po prostu zobrazować za pomocą współczynnika lub krzywej.
EnglishThese are particularly important for the wellbeing of individuals and society as a whole.
Są one szczególnie istotne dla dobra jednostek i całego społeczeństwa.
EnglishWe're last place in health care, and that's important for a sense of well-being.
Jesteśmy na ostatnim miejscu w kwestii opieki zdrowotnej, a to jest ważne dla dobrego samopoczucia.
English Children shall have the right to such protection and care as is necessary for their well-being.
    Dzieci mają prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra.