EN wells
volume_up
{plural}

wells
You went to the most expensive school and college in India, and you want to dig wells for five years?"
Chodziłeś do najlepszych szkół w Indiach, żeby kopać studnie?"
I said, "I want to live and dig wells for five years."
Powiedziałem, że chcę kopać studnie przez pięć lat.
"Kopać studnie?

Context sentences for "wells" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWorking to help the villagers obtain fresh water from wells. Perhaps build some schoolrooms.
Pomagamy mieszkańcom uzyskiwać czystą wodę ze studni, budować szkoły, itd.
EnglishWells, I think that better things are on the way.
Na zakończenie, nieśmiertelne słowa H.G. Wellsa: Myślę, że są przed nami lepsze czasy.
EnglishNew, ever larger and more powerful oil wells and drilling platforms continue to be opened.
Powstają nowe szyby naftowe, platformy wiertnicze o coraz większych, potężniejszych rozmiarach.
EnglishTherefore, the significance of classical oil wells is falling, while that of drilling platforms is growing.
Dlatego też maleje znaczenie klasycznych szybów, a rośnie platform wiertniczych.
EnglishTherefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation.
I będziecie z radością czerpać wody ze zdrojów tegoż zbawienia.
EnglishHow can we achieve this as fuel wells' supplies approach depletion?
Jak można to osiągnąć, gdy szyby paliwowe są bliskie wyczerpania?
EnglishAnderson told you he was replacing you with Brittany Wells?
Nie rozzłościło cię to... kiedy Pan Anderson powiedział ci że zastępuje ciebie Brittany Wells?
EnglishSo, you can't install hand pumps or dig wells, though there is no electricity in most of the villages.
Nie można więc budować ręcznych pomp czy kopać studni. ~~~ W większości wiosek nie ma elektryczności.
EnglishWells' "War of the Worlds," novel and movie.
Znacie "Wojnę Światów" H.G. Wellsa, książkę i film.
EnglishAnd inside these wells, then microbial communities begin to form.
W strumykach tworzą się mikrobowe społeczności.
EnglishI've fracked over 3,000 wells in my life.
W całym swoim życiu dokonałem frackingu ponad 3 000 szybów.
EnglishAnd Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father.
I żeby rządziły dzień i noc, i czyniły rozdział między światłością, i między ciemnością; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishThe foundation of this curve is that we keep losing the wells that are close to the ground.
EnglishAnd the plastics, we get from oil, which we go to more remote locations and drill ever deeper wells to extract.
Plastik robimy z ropy naftowej, pochodzącej z odległych miejsc, gdzie ciągle wiercimy głębiej, aby ją wydobyć.
EnglishNow all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped, and filled with earth.
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
EnglishIt distributes itself out into these various wells or holes, and turns color, and all done with paper and carpet tape.
Wydaje mi sie zatem, że jest to tanie rozwiązanie. ~~~ Które łatwo będzie adaptować i produkować nowe urządzenia.
EnglishThe presence of camels, mountains, desert wells and springs took me back to the year I spent wandering the Sinai Desert.
Obecność wielbłądów, gór, pustynnych studni oraz źródeł przypominały mi rok, który spędziłam wędrując przez Pustynię Synaj.
EnglishIt's the feeling that wells up from deep inside, when your husband comes home drunk and you wanna tan his hide.
To jest to uczucie, które wzbiera głęboko w środku, kiedy wasz mąż przychodzi do domu pijany, a wy chcecie zbić go na kwaśne jabłko.
EnglishExperts, the digging of water wells, clean drinking water and also medical care are particularly important.
Szczególnie istotne jest zapewnienie wsparcia ekspertów, drążenie studni, oraz zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej oraz do opieki zdrowotnej.
EnglishMr President, I am very proud to have been at the launch at Sadler's Wells in 2001 of the campaign for the Convention.
Panie przewodniczący! Jestem bardzo dumny z tego, że w 2001 roku uczestniczyłem w Sadler's Wells w rozpoczęciu kampanii na rzecz tej konwencji.