"went against" translation into Polish

EN

"went against" in Polish

See the example sentences for the use of "went against" in context.

Context sentences for "went against" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd he went up thence against the inhabitants of Debir: now the name of Debir beforetime was Kiriath-sepher.
A wyszedł stamtąd do mieszkających w Dabir, które zwano przedtem Karyjatsefer.
EnglishAnd from thence he went against the inhabitants of Debir.
Stamtąd zasię ciągnęli do mieszkających w Dabir, (a imię Dabir było przedtem Karyjatsefer.
EnglishAnd the house of Joseph, they also went up against Beth-el; and Jehovah was with them.
Udał się też dom Józefów do Betel, a Pan był z nimi.
EnglishThen Hazael king of Syria went up, and fought against Gath, and took it; and Hazael set his face to go up to Jerusalem.
Tedy wyciągnął Hazael, król Syryjski, a walczył przeciwko Giet, i wziął je.
EnglishIn those cases, the Court's decision went against workers.
W tych sprawach Trybunał orzekł przeciwko pracownikom.
EnglishUnfortunately, that went against the principles of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline.
Okazał się on niestety sprzeczny z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej.
EnglishAnd the battle went sore against Saul, and the archers overtook him; and he was distressed by reason of the archers.
A gdy się zmocniła bitwa przeciw Saulowi, trafili na niego strzelcy, i z łuku zraniony jest od strzelców.
EnglishSo Saul returned from pursuing after David, and went against the Philistines: therefore they called that place Sela-hammahlekoth.
Przetoż wrócił się Saul od pogoni za Dawidem, a ciągnął przeciw Filistynom; dla tego nazwali miejsce ono Sela Hammalekot.
EnglishAnd fifty men of the sons of the prophets went, and stood over against them afar off: and they two stood by the Jordan.
EnglishAnd afterward the children of Judah went down to fight against the Canaanites that dwelt in the hill-country, and in the South, and in the lowland.
Potem ciągnęli synowie Juda, aby walczyli przeciw Chananejczykowi mieszkającemu na górach, i na południe, i w polach.
EnglishThe Commission went against this, however, and drew up guidelines establishing that it was not necessary to have a permanent representative.
Komisja zrobiła jednak coś odwrotnego i przygotowała wytyczne, zgodnie z którymi posiadanie stałego przedstawiciela nie jest konieczne.
EnglishAnd they turned and went up by the way of Bashan: and Og the king of Bashan went out against them, he and all his people, to battle at Edrei.
Potem obróciwszy się szli ku Basan; gdzie wyciągnął Og, król Basański, przeciwko nim, sam i wszystek lud jego, aby z nimi stoczył bitwę w Edrej.
EnglishThe government in Ireland went against the principle of democracy and conducted a second referendum, partly as a result of pressure from other Member States.
Irlandzki rząd wystąpił przeciwko zasadzie demokracji i przeprowadził drugie referendum, częściowo na skutek nacisku ze strony innych państw członkowskich.
EnglishAnd Judah went against the Canaanites that dwelt in Hebron (now the name of Hebron beforetime was Kiriath-arba); and they smote Sheshai, and Ahiman, and Talmai.
Ciągnął tedy Juda przeciwko Chananejczykowi, który mieszkał w Hebronie, (a imię Hebronu było przedtem Karyjatarbe) i poraził Sesai i Ahymana, i Talmaja.
EnglishAnd the king of Assyria hearkened unto him; and the king of Assyria went up against Damascus, and took it, and carried [the people of] it captive to Kir, and slew Rezin.
Na co mu przyzwolił król Assyryjski; a przyciągnąwszy król Assyryjski pod Damaszek wziął go, i przeniósł obywatele jego do Chyr, a Rasyna zabił.
EnglishAfter all this, when Josiah had prepared the temple, Neco king of Egypt went up to fight against Carchemish by the Euphrates: and Josiah went out against him.
Po tem wszystkiem, gdy naprawił Jozyjasz dom Boży, wyciągnął Necho, król Egipski, aby walczył przeciw Karchemis nad rzeką Eufrates; a Jozyjasz też wyjechał przeciwko niemu.
EnglishIn the final vote, however, we did not want to vote in favour of Parliament's legislative proposal because it went against several principles that are very important to us.
Jednakże w ostatecznym głosowaniu nie chcieliśmy głosować za przyjęciem wniosku legislacyjnego Parlamentu, ponieważ jest on sprzeczny z szeregiem bardzo istotnych dla nas zasad.
EnglishHowever, unfortunately it was also involved in two brutal wars after the collapse of the Soviet Union which went as far genocide against smaller ethnic groups, such as the Chechens.
Niestety, już po upadku Związku Radzieckiego był jednak także areną dwóch brutalnych wojen, w których posunięto się do ludobójstwa małych grup etnicznych, takich jak Czeczeni.
EnglishIn his days Pharaoh-necoh king of Egypt went up against the king of Assyria to the river Euphrates: and king Josiah went against him; and [Pharaoh-necoh] slew him at Megiddo, when he had seen him.
Za dni jego wyciągnął Farao Necho, król Egipski, przeciw królowi Assyryjskiemu ku rzece Eufrates; wyjechał też król Jozyjasz przeciwko niemu, którego on zabił w Megiddo, gdy go ujrzał.

Other dictionary words

English
  • went against

Even more translations in the English-Japanese dictionary by bab.la.