"went beyond" translation into Polish

EN

"went beyond" in Polish

See the example sentences for the use of "went beyond" in context.

Context sentences for "went beyond" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe majority of DepoCyte patients went on beyond Induction to receive additional therapy.
Większość pacjentów przyjmujących DepoCyte kontynuowało leczenie w kolejnych fazach badania.
EnglishAnd the reactions to Sputnik went far beyond weapons increases.
A wzrost finansowania zbrojeń to tylko jedna z licznych reakcji na wystrzelenie Sputnika.
EnglishAnd he went away again beyond the Jordan into the place where John was at the first baptizing; and there be abode.
I odszedł zasię za Jordan na ono miejsce, gdzie przedtem Jan chrzcił, i tamże mieszkał.
EnglishAnd the oars kind of became a symbol of just in how many ways I went beyond what I thought were my limits.
A wiosła stały się niejako symbolem jak bardzo musiałam się starać, aby sprawdzać się w nowych sytuacjach.
EnglishThe European Commission went above and beyond.
Komisja Europejska wyszła poza zakres swoich obowiązków.
EnglishThere were always problems that went far beyond the need for fulfilling the strict criteria for accession.
Zawsze istniały problemy o wiele trudniejsze do rozwiązania niźli tylko spełnienie rygorystycznych kryteriów akcesyjnych.
English. - Madam President, the debate definitely went beyond the scope of this Voluntary Partnership Agreement.
komisarz - Pani Przewodnicząca! Debata zdecydowanie wykroczyła poza zakres tej dobrowolnej umowy o partnerstwie.
EnglishVirtually all of the changes, which went far beyond the issues of on-call time and the opt-out, have, to a certain extent, fallen hostage to the two main issues.
Właściwie wszystkie zmiany, które wykraczały daleko poza kwestie czasu dyżuru i opt-outu, w pewnej mierze padły ofiarą tych dwóch głównych zagadnień.
EnglishFirst, we fully implemented the ceasefire agreement and went beyond our obligations, without once using Russia's refusal to comply as a pretext.
Po pierwsze, w pełni zastosowaliśmy się do porozumienia o zawieszeniu broni i wyszliśmy poza nasze zobowiązania, ani razu nie posługując się zerwaniem warunków przez Rosję jako pretekstem.
EnglishMy amendment on supra-state constituencies that recognised political and cultural realities and went beyond the borders of the current Member States was rejected in committee.
Komisja odrzuciła moją poprawkę dotyczącą okręgów ponadpaństwowych, które uznają realia polityczne i kulturowe oraz wykraczają poza granice obecnych państw członkowskich.
EnglishAnd so, I kept my eyes peeled to see if the sort of changes that happened when we went from pre-print comics to print comics would happen when we went beyond, to post-print comics.
Zachowywałem więc czujność, żeby zobaczyć, czy ten sam rodzaj zmian, które zaszły w komiksie wraz z wynalezieniem druku, będzie miał miejsce, kiedy wyjdziemy poza druk.

Other dictionary words

English
  • went beyond

In the English-Romanian dictionary you will find more translations.