"went far" translation into Polish

EN

"went far" in Polish

See the example sentences for the use of "went far" in context.

Context sentences for "went far" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo we needed a really safe place, and we went quite far north to find it.
Potrzebowaliśmy bardzo bezpiecznego miejsca i znaleźliśmy je daleko na północy.
EnglishWhile there may well be good points in it, it eventually went too far.
Choć z pewnością zawiera ono wiele dobrych rozwiązań, generalnie idzie zbyt daleko.
EnglishFor some parts of the industry it did not go far enough or it went too far.
W odniesieniu do części branży nie szły one wystarczająco daleko, albo szły zbyt daleko.
EnglishAnd the reactions to Sputnik went far beyond weapons increases.
A wzrost finansowania zbrojeń to tylko jedna z licznych reakcji na wystrzelenie Sputnika.
EnglishMuch revolves around the Laval ruling, where the Swedish trade union went too far.
Powstało wiele zawirowań wokół orzeczenia w sprawie Laval, w której szwedzki związek zawodowy posunął się za daleko.
EnglishEven here, the Council only went as far as increasing the budget for 2010 by just EUR 280 million.
Nawet w tym przypadku Rada zdobyła się jedynie na zwiększenie budżetu na rok 2010 o kwotę 280 milionów euro.
EnglishThat is one of the reasons why I abstained because I did not feel the report went far enough.
To jeden z powodów, dla których wstrzymałam się od głosu, bo uważam, że sprawozdanie nie idzie wystarczająco daleko.
EnglishLars-Ole Walburg went very far with his scenic implementation.
Koncepcja inscenizacji była bardzo odważna.
EnglishWorse still, to be certain of achieving scarcity, we went as far as the daft premium for the slaughter of cattle.
W dodatku, aby upewnić się, że osiągniemy niedobór, posunęliśmy się aż do bezsensownych dopłat do uboju bydła.
EnglishThere were always problems that went far beyond the need for fulfilling the strict criteria for accession.
Zawsze istniały problemy o wiele trudniejsze do rozwiązania niźli tylko spełnienie rygorystycznych kryteriów akcesyjnych.
EnglishI went too far in what I said.
Przepraszam, moja wypowiedź była zbyt daleko idąca.
EnglishThe report went much too far.
W sprawozdaniu posunięto się zbyt daleko.
EnglishI think that we went as far as we could given the constitutional order within which the European Parliament operates today.
Sądzę, że osiągnęliśmy wszystko, co było możliwe przy obecnym porządku konstytucyjnym regulującym prace Parlamentu Europejskiego.
EnglishWe went too far. ~~~ (Laughter)
EnglishDuring the preparation of the report, the rapporteur went much too far in her ambition to control and supervise the blogging universe.
Przy opracowywaniu sprawozdania panią poseł sprawozdawczynię zbytnio poniosła ambicja, żeby kontrolować i nadzorować świat blogów.
EnglishTo achieve this break-up, I would remind you that NATO forces went so far as to bomb Belgrade, the capital city of a European state.
Pragnę przypomnieć, że w celu doprowadzenia do takiego rozłamu siły NATO posunęły się do zbombardowania Belgradu, stolicy państwa europejskiego.
EnglishSome articles even went as far as to say that skeletal muscle tissue is resistant to cancer, and furthermore, not only to cancer, but of metastases going to skeletal muscle.
Sugerowano nawet, że tkanka mięśni prążkowanych jest odporna na raka. ~~~ I nie tylko na raka, ale także na przerzuty.
EnglishVirtually all of the changes, which went far beyond the issues of on-call time and the opt-out, have, to a certain extent, fallen hostage to the two main issues.
Właściwie wszystkie zmiany, które wykraczały daleko poza kwestie czasu dyżuru i opt-outu, w pewnej mierze padły ofiarą tych dwóch głównych zagadnień.
EnglishAnd I tell you, when you lose a lot of oxygen -- and our oxygen went down quite far; it went from 21 percent down to 14.2 percent -- my goodness, do you feel dreadful.
Kiedy traci się tyle tlenu, a u nas był to spadek z 21 do 14,2 procent, a u nas był to spadek z 21 do 14,2 procent, człowiek czuje się okropnie.
EnglishHowever, unfortunately it was also involved in two brutal wars after the collapse of the Soviet Union which went as far genocide against smaller ethnic groups, such as the Chechens.
Niestety, już po upadku Związku Radzieckiego był jednak także areną dwóch brutalnych wojen, w których posunięto się do ludobójstwa małych grup etnicznych, takich jak Czeczeni.

Other dictionary words

English
  • went far

Search for more words in the Korean-English dictionary.