"went up from" translation into Polish

EN

"went up from" in Polish

See the example sentences for the use of "went up from" in context.

Context sentences for "went up from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen Saul went up from following the Philistines; and the Philistines went to their own place.
Tedy się wrócił Saul od Filistynów, a Filistynowie odeszli na miejsce swoje.
EnglishJoshua therefore came upon them suddenly; [for] he went up from Gilgal all the night.
I przypadł na nie Jozue nagle; bo całą noc ciągnął z Galgal.
EnglishSo Joshua went up from Gilgal, he, and all the people of war with him, and all the mighty men of valor.
Ruszył się tedy Jozue z Galgal, sam i wszystek lud wojenny z nim, i wszyscy mężowie waleczni.
EnglishAnd the glory of Jehovah went up from the midst of the city, and stood upon the mountain which is on the east side of the city.
I odeszła chwała Pańska z pośrodku miasta, a stanęła na górze, która jest na wschód miasta.
EnglishAnd he went up from thence to Beer-sheba.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień piąty.
EnglishSo the vision that I had seen went up from me.
I odeszło odemnie widzenie, którem widział.
EnglishAnd he left off talking with him, and God went up from Abraham.
Błogosławił im tedy Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie; i ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.
EnglishAnd Moses went up from the plains of Moab unto mount Nebo, to the top of Pisgah, that is over against Jericho.
Tedy wstąpił Mojżesz z onych równin Moabskich na górę Nebo, na wierzch pagórka, który jest na przeciwko Jerychu; a ukazał mu Pan wszystkę ziemię od Galaad aż do Dan;
EnglishAnd Menahem the son of Gadi went up from Tirzah, and came to Samaria, and smote Shallum the son of Jabesh in Samaria, and slew him, and reigned in his stead.
Bo przyciągnąwszy Manachem, syn Gady, z Tersy, a przyszedłszy do Samaryi, poraził Selluma, syna Jabesowego w Samaryi, a zabiwszy go, królował miasto niego.
EnglishAnd he went up from thence unto Beth-el; and as he was going up by the way, there came forth young lads out of the city, and mocked him, and said unto him, Go up, thou baldhead; go up, thou baldhead.
EnglishAnd Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judaea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David;
Wstąpił też i Józef z Galilei z miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej, do miasta Dawidowego, które zowią Betlehem, (przeto iż on był z domu i z familii Dawidowej;)

Other dictionary words

English
  • went up from

In the Vietnamese-English dictionary you will find more translations.