"were absent" translation into Polish

EN

"were absent" in Polish

See the example sentences for the use of "were absent" in context.

Similar translations for "were absent" in Polish

were verb
Polish
to be verb
absent adjective

Context sentences for "were absent" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBy the by, Private, in case you were wondering, you are Absent Without Leave as from now.
Przy okazji, Szeregowy, na wypadek gdyby cię to ciekawiło, masz Nieobecność Nieusprawiedliwioną.
EnglishThese changes were reversible with withdrawal of the active substance and were absent in mice and dogs.
Zmiany te ustępowały po zaprzestaniu podawania substancji czynnej i nie występowały u myszy i psów.
EnglishFinally, I notice that many of them were absent from the debate for long periods, because they were outside the Chamber dressed as chickens.
Wreszcie, zauważyłem, że wielu z nich było nieobecnych przez długie okresy podczas debaty, ponieważ przebywali poza ta Izbą przebrani za kurczaki.
EnglishAs regards new networks, these were absent from the Commission proposal, or poorly addressed, at a time when Europe is already involved in this technological revolution.
Jeśli chodzi o nowe sieci, nie zostały one zawarte we wniosku Komisji lub zostały niedostatecznie omówione, w czasie, kiedy w Europie już odbywa się technologiczna rewolucja.
EnglishMadam President, the Committee on Women's Rights and Gender Equality voted for this report by a tiny majority of three votes, since six of its 33 members were absent.
Pani przewodnicząca! Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przegłosowała owo sprawozdanie mizerną większością trzech głosów, przy nieobecności sześciu z trzydziestu trzech członków.

Other dictionary words

English
  • were absent

More translations in the English-Dutch dictionary.