"were accepted" translation into Polish

EN

"were accepted" in Polish

See the example sentences for the use of "were accepted" in context.

Similar translations for "were accepted" in Polish

were verb
Polish
to be verb
accepted adjective
to accept verb

Context sentences for "were accepted" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe as the Commission submitted proposals that were then accepted by everybody.
Jako Komisja przedstawiliśmy wnioski, które zostały przez wszystkich poparte.
EnglishAll the initiatives of the individual European Union Member States were also accepted.
Przyjęto też wszystkie indywidualne inicjatywy każdego z państw członkowskich.
EnglishThe Commission made proposals that were broadly accepted by the Council.
Komisja przedłożyła wnioski, które spotkały się z szerokim poparciem w Radzie.
English(The oral amendments tabled by Mr Romeva i Rueda were not accepted.
(Poprawka ustna złożona przez posła Romeva i Rueda nie została zaakceptowana.
EnglishThe oral amendments tabled by Mr Kelam and Mr Hutchinson were accepted.)
Poprawki ustne złożone przez pana posła Kelama i pana posła Hutchinsona zostały zaakceptowane.)
EnglishUnfortunately, these amendments were accepted in today's vote.
Niestety te poprawki zostały zaakceptowane w dzisiejszym głosowaniu.
EnglishThis was the case after the new Member States were accepted into the EU.
Tak było po przyjęciu do UE nowych państw członkowskich.
EnglishWe could not support this resolution in the final vote because these amendments were accepted.
Ze względu na przyjęcie tych poprawek nie byliśmy w stanie poprzeć tej rezolucji w końcowym głosowaniu.
EnglishThe broad outlines of the approach recommended by the Commission for the continuation of SIS II were accepted.
Przyjęto ogólny zarys podejścia zalecanego przez Komisję w odniesieniu do kontynuacji SIS II.
EnglishIf the Commission's proposal were accepted, restaurant owners would have to apply two different rates of VAT.
Gdyby wniosek Komisji został przyjęty, właściciele restauracji musieliby stosować dwie różne stawki VAT.
EnglishI am disappointed that the amendments were not accepted.
Jestem rozczarowany, że nie przyjęto tych poprawek.
EnglishI am pleased to be able to tell you that the atmosphere at the meeting was good and that many of our proposals were accepted.
Z satysfakcją podkreślam dobry klimat tego spotkania i uwzględnienie wielu naszych sugestii.
EnglishOf that number, 12 638 (77%) were accepted.
Spośród tej liczby 12 638 (77 %) rozpatrzono pozytywnie.
EnglishIt was right to draft compromise amendments that were accepted by a significant majority of Members of this House.
Dobrze się stało, iż sformułowano poprawki kompromisowe, które zostały zaakceptowane przez znakomitą większość posłów.
EnglishMost of our proposals were accepted.
Większość naszych wniosków zostało przyjętych.
English(The technical adjustments were accepted)
(Zmiany techniczne zostały przyjęte)
EnglishOur amendments were not accepted, however, as a result of which this report has no added value for the Commission proposals.
Nasze poprawki nie zostały jednak przyjęte, wskutek czego owo sprawozdanie również nie stanowi wartości dodanej dla wniosków Komisji.
EnglishI would also like to express my satisfaction that the amendments which were put forward by the European Conservatives and Reformists Group were not accepted.
Wyrażam także satysfakcję, że poprawki, które były zgłoszone przez grupę EKR nie zostały uwzględnione.
EnglishThe technical amendments were largely accepted by the Council, but it rejected all substantive amendments proposed by Parliament.
Rada zaakceptowała znaczną liczbę poprawek technicznych, lecz odrzuciła wszystkie zaproponowane przez Parlament poprawki merytoryczne.
EnglishOriginally, the reports squabbled over the severity of the fines that should be imposed, although later on more moderate suggestions were accepted.
Pierwotnie panowała niezgoda co do surowości nakładanych grzywien, choć później zaakceptowano bardziej umiarkowane sugestie.

Other dictionary words

English
  • were accepted

Even more translations in the English-Esperanto dictionary by bab.la.