"were addressed" translation into Polish

EN

"were addressed" in Polish

See the example sentences for the use of "were addressed" in context.

Similar translations for "were addressed" in Polish

were verb
Polish
to be verb
addressed adjective
to address verb
address noun

Context sentences for "were addressed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA range of other issues were addressed, including human rights.
Szereg innych spraw zostało także poruszonych, m.in. sprawa praw człowieka.
EnglishThey were addressed by Parliament at both stages and we think they should be in the common position.
Parlament uwzględnił je w obu etapach i uważamy, że powinny się one znaleźć we wspólnym stanowisku.
EnglishThe following Sections of the Product Information were addressed during this harmonisation procedure.
W procedurze harmonizacji wprowadzono poprawki w wymienionych poniżej punktach informacji o produkcie.
EnglishThe following Sections of the Product Information were addressed during this harmonisation procedure.
W procedurze harmonizacji wprowadzono poprawki w wymienionych poniżej częściach informacji o produkcie.
EnglishSince the aforementioned points were not adequately addressed in the report, I abstained.
Ponieważ wyżej wspomniane punkty nie zostały w sposób właściwy uwzględnione w sprawozdaniu, wstrzymałem się od głosu.
EnglishMost of those issues were addressed and resolved.
Większość z tych kwestii została poddana dyskusji i rozwiązana.
EnglishThese issues were also addressed in your report.
Te kwestie zostały również omówione w państwa sprawozdaniu.
EnglishAll points were fully addressed in a very constructive spirit, and this should be highlighted.
Należy tu podkreślić, że odniósł się Pan w pełni i w bardzo konstruktywny sposób do wszystkich zgłoszonych przez nas kwestii.
EnglishTherefore we would welcome it if these issues were to be addressed in China's future national human rights action plan.
A zatem z zadowoleniem przyjęlibyśmy ujęcie tej kwestii w przyszłym narodowym planie działań Chin na rzecz praw człowieka.
EnglishThis represents a 9% decrease on the year, but we are fully aware that 56% of the inquiries were addressed to the Commission.
Oznacza to 9 % spadek liczby skarg w stosunku do poprzedniego roku, przy czym w pełni zdajemy sobie sprawę, że 56 % dochodzeń dotyczyło Komisji.
EnglishThe referral procedure was initiated on 20 September 2007 with the adoption of a CHMP list of questions that were to be addressed by the marketing authorisation holders (MAHs).
Procedurę arbitrażu rozpoczęto dnia 20 września 2007 r. od przyjęcia listy pytań CHMP skierowanych do podmiotów odpowiedzialnych.
EnglishThe latter were addressed in a report - an own-initiative report - by our Parliament, drafted by my fellow Member, Mr Rack, who is here in the Chamber.
Zostały one zawarte w parlamentarnym sprawozdaniu z własnej inicjatywy sporządzonym przez mojego kolegę, pana posła Racka, który jest dziś obecny w tej Izbie.
EnglishI think that it was crucial that, when members of the delegation were addressed and asked about the European position, they all tried to stick to the common denominator.
Uważam za kluczowe, że kiedy zwracano się do członków delegacji z pytaniem o stanowisko Europy, to wszyscy starali się trzymać wspólnego mianownika.
EnglishEach specific aspect of the CCC was discussed by specialists in the relevant area, and CCC issues were addressed by the relevant Committee.
Każdy poszczególny aspekt wspólnotowego kodeksu celnego był omawiany przez specjalistów z poszczególnych dziedzin, a kwestie związane z tym kodeksem zostały zbadane przez właściwe komitety.
EnglishBased on the available data, the CHMP is of the opinion that all raised question were adequately addressed and that the harmonised Product Information wording is acceptable.
podstawie dostępnych danych CHMP uważa, że rozwiązano w sposób odpowiedni wszystkie wątpliwości i że zharmonizowany tekst informacji o produkcie jest zadowalający.
EnglishThe referral procedure was initiated on 20 September 2007 with the adoption of a CHMP list of questions that were to be addressed by the marketing authorisation holders (MAHs).
Procedurę arbitrażu wszczęto dnia 20 września 2007 r. wraz z przyjęciem listy pytań przez CHMP postawionych przez podmioty odpowiedzialne za dopuszczenie do obrotu.

Other dictionary words

English
  • were addressed

In the English-Esperanto dictionary you will find more translations.