"what a" translation into Polish

EN

"what a" in Polish

PL
PL

EN what a
volume_up
{pronoun}

what a (also: how, in what way)
volume_up
jak {pron.}
The teacher tells them what to do, how to do it, what their training is, what their project is so far.
Nauczyciel mówi im co i jak mają robić, co potrafią, jak wygląda dotychczasowa praca.
What is the best way to unravel the mysteries on Mars that exist?
Jak więc rozwikłać zagadki Marsa? ~~~ Jak więc rozwikłać zagadki Marsa?
What lies before us now, it is true, is not as ambitious as what Parliament proposed.
To, co mamy przed sobą, nie jest rzeczywiście tak ambitne jak proponował Parlament.

Similar translations for "what a" in Polish

what pronoun
what interjection
Polish
a article

Context sentences for "what a" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?
Pakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?
EnglishI do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
Nie wiem, co wydarzy się podczas głosowania, ale nie możemy lekceważyć tej sprawy.
EnglishWe need to look at what adds value for the European Union and European taxpayers.
Musimy patrzeć na korzyści dla Unii Europejskiej i dla europejskich podatników.
EnglishThis is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.
A teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.
EnglishI believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.
Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.
EnglishWhat is important is actually changing social relations and inhuman traditions.
Ważne jest to, aby realnie zmieniać stosunki społeczne i niehumanitarne tradycje.
EnglishWhat Avaglim contains The active substances are rosiglitazone and glimepiride.
Co zawiera lek Avaglim Substancjami czynnymi leku są rozyglitazon i glimepiryd.
EnglishWhat Avandamet contains The active substances are rosiglitazone and metformin.
Co zawiera lek Avandamet Substancjami czynnymi leku są rozyglitazon i metformina.
EnglishWhat CHAMPIX 0.5 mg and 1 mg film-coated tablets look like and contents of the pack
CHAMPIX 0, 5 mg tabletki powlekane to białe tabletki o kształcie przypominającym
EnglishWe think this is really very important, as has been shown by what has happened.
Naszym zdaniem walka ta jest bardzo ważna, czego dowodem były ostatnie wydarzenia.
EnglishThis particular report does not state what documents the public has access to.
To sprawozdanie nie stwierdza, do jakich dokumentów ma dostęp opinia publiczna.
EnglishIt is what the societies of those countries expect, and it is what they deserve.
Tego oczekują społeczeństwa tych krajów, społeczeństwa tych krajów na to zasługują.
EnglishI therefore ask, what is the Commission's position on this unambiguous statement?
Pytam zatem, jakie jest stanowisko Komisji wobec tego jednoznacznego oświadczenia?
EnglishOf course, what has been said about the regional aspects is extremely important.
Oczywiście to co powiedziano o aspektach regionalnych jest niezwykle istotne.
EnglishWhat measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Jakie środki zamierza przyjąć w odniesieniu do "działalności” agencji ratingowych?
English(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.
EnglishMy question is, therefore: what obstacles are there to adopting this instrument?
Moje pytanie brzmi zatem: jakie są przeszkody dla przyjęcia tego instrumentu?
EnglishDid that require, as an architect, a new way of thinking about what you were doing?
Czy wymagało to od ciebie jako architekta nowego podejścia do wykonywanej pracy?
EnglishDo you agree with these views held by the President of UEFA, and to what extent?
Czy zgadzają się państwo z opinią przewodniczącego UEFA i do jakiego stopnia?
EnglishThis is a fraction of what we have to pay for anti-terrorism security measures!
Jest to ułamek tego, co musimy płacić za antyterrorystyczne środki bezpieczeństwa!