"who buy" translation into Polish

EN

"who buy" in Polish

See the example sentences for the use of "who buy" in context.

Similar translations for "who buy" in Polish

who pronoun
buy noun
Polish
to buy verb

Context sentences for "who buy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope and the World has an abundance of people who need to buy food.
W Europie i na całym świecie żyje mnóstwo ludzi, którzy muszą kupować żywność.
EnglishShe contacted anyone and everyone who was willing to buy my work.
Kontaktowała się z kimkolwiek i ze wszystkimi, którzy byli skłonni kupić moje prace.
EnglishThese are men who buy you for an hour, for a day, and use you, throw you.
Ci mężczyźni kupują je na godzinę, na dzień, używają i wyrzucają.
EnglishWho would buy a toy knowing that it contained carcinogens?
Któż kupiłby zabawkę, wiedząc, że zawiera ona substancje rakotwórcze?
EnglishAnd interestingly, the people who buy the most games are 37. ~~~ So 37 is our target audience.
Co więcej, ludzie kupujący najwięcej gier mają średnio 37 lat. ~~~ 37-latkowie to nasz docelowy klient.
EnglishThey were basically asked by one of their clients who was going to buy houses in that neighborhood in the future.
Zostali oni poproszeni przez swojego klienta, który w przyszłości planował kupić domy w pewnej dzielnicy.
EnglishThe men who buy wives treat them like slaves.
Mężczyźni kupujący żony traktują je jak niewolnice.
EnglishThose people who buy them on the website have the otaku, and then they tell their friends, and it spreads and it spreads.
Oczywiście opowiadają o tym znajomym, a ci robią to samo.
EnglishOf course we have to be watchful on behalf of those who cannot afford to buy food at normal prices.
Oczywiście musimy być ostrożni i działać w interesie tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na kupowanie żywności po normalnych cenach.
EnglishSeven weeks is a very long time for depositors who are unable to buy food, pay bills or use their payment cards.
Siedem tygodni to bardzo długi okres dla deponentów, którzy nie mogą kupić jedzenia, płacić rachunków lub używać kart płatniczych.
EnglishIn addition, anyone who does not buy a digital receiver from these companies should still have the right to receive the signal from these stations.
Ponadto każdy, kto nie zakupi odbiornika cyfrowego od tych firm, nadal powinien mieć prawo do odbierania sygnału z tych stacji.
EnglishThis means that it is a matter of who is going to buy expensive vehicles in a situation where consumption is falling and we are heading into recession.
Oznacza to, że chodzi tu o to, kto będzie kupował drogie pojazdy w czasach malejącej konsumpcji i pogłębiającej się recesji.
EnglishThe fragmentation of rules is, in fact, considered a deterrent for both consumers and businesses who buy or sell across borders.
Rozdrobnienie przepisów jest w istocie uważane za przeszkodę zarówno przez konsumentów, jak i przez przedsiębiorstwa, które kupują lub sprzedają poza granicami kraju.
EnglishIt would be a good thing if funds could be found for the development of a network of modern libraries in Poland, with thought for people who cannot afford to buy books.
Byłoby dobrze, gdyby znalazły się fundusze na rozwój sieci nowoczesnych bibliotek w Polsce z myślą o ludziach, których nie stać na kupno książek.
EnglishAnd the numbers of people living in an area that the land cannot support, who are too poor to buy food, who can't move away because the whole land is degraded.
Coraz więcej osób mieszka na ziemiach, które nie mogą ich wyżywić, nie stać ich, by kupić jedzenie, nie mogą się przenieść, bo cały obszar jest wyniszczony.
EnglishThis should not lead to any increase in prices, which consumers will certainly appreciate, especially those who decide what to buy based on the price of a product.
Nie powinno to prowadzić do wzrostu cen, co z pewnością zadowoli szczególnie tych konsumentów, którzy decyzję o tym co kupić podejmują w oparciu o cenę wyrobu.
EnglishAn example: the amount of sugar to be contained in different kinds of wine should in fact be left to the consumers who buy the products themselves to decide.
Dla przykładu: decyzję dotyczącą ilości cukru, jaka ma znaleźć się w różnych rodzajach wina należy w istocie pozostawić w gestii konsumentów, którzy kupują produkty.
EnglishThe problem seems to be with passengers in transit who buy in the 'transit' airport and then attempt to check through security for their further flight.
Wydaje się, że problem dotyczy pasażerów tranzytowych, którzy kupują produkty na lotnisku, na którym się przesiadają, a później próbują przejść kontrolę przed następnym lotem.
EnglishCertainly, European legislation protects passengers who have purchased their ticket as part of a package holiday, but it does not protect those who buy their ticket on the Internet.
Oczywiście prawodawstwo europejskie chroni pasażerów, którzy zakupili bilet w ramach podróży zorganizowanej, ale nie chroni tych osób, które zakupiły bilet przez Internet.
EnglishThe brokers' model is an opportunity to speculate three times over for those who do not need emission rights for production but who buy them to sell them to manufacturing companies at a high price.
Model maklerski daje szansę trzykrotnego spekulowania tym, którzy nie potrzebują praw do emisji do produkcji, lecz kupują je w celu odsprzedania przedsiębiorstwom wytwórczym po wyższej cenie.

Other dictionary words

English
  • who buy

Have a look at the English-Arabic dictionary by bab.la.