"who can" translation into Polish

EN

"who can" in Polish

See the example sentences for the use of "who can" in context.

Similar translations for "who can" in Polish

who pronoun
can noun
can verb
to can verb

Context sentences for "who can" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are still left with a God who can do the tsunami and allow Auschwitz.
Wciąż dochodzimy do Boga, który może wywołać tsunami i pozwolić na Auschwitz.
EnglishHowever, the problem is one of who can restore confidence and how it can be restored.
Problem jest jednak jeden: kto i w jaki sposób może przywrócić zaufanie?
EnglishI do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict.
Nie sądzę, byśmy mogli ocenić, kto w tym konflikcie ucierpiał bardziej.
EnglishThe heart is deceitful above all things, and it is exceedingly corrupt: who can know it?
Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna?
EnglishAnyone who's followed politics can testify to how hard that is for some people to get.
Każdy kto zajmował się polityką może potwierdzić jak trudno jest to niektórym osiągnąć.
EnglishWho can be persuaded that discussions merely concern a 'quasi-accession'?
Czy ktoś da się przekonać, że te dyskusje dotyczą tylko "quasi-akcesji”?
EnglishThose who work here can count themselves among the winners of unification.
Pracujący tutaj ludzie należą do grupy, która wygrała na zjednoczeniu.
EnglishThe spirit of a man will sustain his infirmity; But a broken spirit who can bear?
Duch męża znosi niemoc swoję; ale ducha utrapionego któż zniesie?
EnglishConsider the work of God: for who can make that straight, which he hath made crooked?
Przypatrz się sprawie Bożej; bo któż może wyprostować, co on skrzywi?
EnglishWe can tell who's going to get breast cancer from the various genes.
Możemy przewidzieć, kto zachoruje na raka piersi na podstawie różnych genów.
EnglishWe must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
Nie wolno nam ograniczać transgranicznej opieki zdrowotnej tylko do tych, których na nią stać.
EnglishWe have differing views in our Member States about who can form a family.
Istnieją różnice zdań między państwami członkowskimi co do tego, kto może tworzyć rodzinę.
EnglishAugustine, it's only God who can really put everybody in their place.
I według św Augustyna tylko Bóg może ocenić gdzie jest czyje miejsce.
EnglishThese are men and women who, even today, can name 250 stars in the night sky.
Są to mężczyźni i kobiety, którzy, nawet obecnie, potrafią nazwać 250 gwiazd na nocnym niebie.
EnglishIf the men of my tent have not said, Who can find one that hath not been filled with his meat?
Azaż nie mawiali domownicy moi: Oby nam kto dał mięsa tego, nie możemy się i najeść?
EnglishIt can be spread across a much larger number of people who can really work with that.
Można to rozłożyć na więcej osób, które faktycznie zajmą się pracą.
EnglishOne life every three and a half minutes - who can argue with that?
Jedno życie co trzy i pół minuty - czy ktoś jest w stanie z tym polemizować?
EnglishWe want a God who can weep with those who weep, and rejoice with those who rejoice.
Chcemy Boga, który potrafi płakać z tymi, którzy płaczą i radować się z tymi, którzy się radują.
EnglishMost men will proclaim every one his own kindness; But a faithful man who can find?
Większa część ludzi przechwala się uczynnością swoją; ale w samej rzeczy, któż takiego znajdzie?
EnglishDon't listen to the people who say you can't do this, because anyone can.
Nie słuchajcie ludzi, którzy mówią, że nic z tym nie możecie zrobić.

Other dictionary words

English
  • who can

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.